Fugler på Svalbard 1995

 

Hentet fra rapport: Pattedyr- og fugleregisteringer på Svalbard i 1995. Norsk Polarinstitutt Rapportserie nr.99, Oslo 1997, 109s.

 

Det ble totalt innrapportert 80 forskjellige fuglearter fra Svalbard i 1995. Registreringer merket med stjerne (*) angir at observasjonen er godt dokumentert (foto, video, dødt ind. og/eller skisse med god beskrivelse).

 

Smålom Gavia stellata

Årets første registreringer: Ett ind. ved Blomstrandhalvøya, Kongsfjorden 15.5 (KIC) og ett ind. i flukt ved Hotellneset og Adventdalen 20.5 (OHA, GBA). Ansamlinger: Elleve ind. i råk utenfor vestspissen av Sarstangen 29.5 (GBA,BAN) og åtte ind. Orustosen, Nordenskiöldkysten 4.8 (ALI). Bjørnøya: Tilsammen ni ind., henholdsvis ved Flakmyrvatna (5 ind.), Øyangen (2 ind.) og Åklangen (2 ind.) 28. og 29.6 (OKI). Hekking: Det er innrapportert konstatert hekking eller sannsynlig hekking fra 36 forskjellige lokaliteter, med tilsammen 100 til 110 par (kap. 7.2.1). De største hekkekonsentrasjonene ble registrert på Dunøyane (48 ind.) og Tusenøyane (97 ind.). Uvanlig høy hekketetthet ble registrert på Lurøya i Tusenøyane med 11 rugende individ 11.7 (S&P). 

 

Islom Gavia immer

Ett ind. ved Kapp Bjørseth, Nordenskiöldkysten 4.8 (ALI). Bjørnøya: Ett ind. i flukt på nordsiden og ved Sundvatna 23. og 24.7 (VBA).

 

Havhest Fulmarus glacialis

Årets første registreringer og trekkaktivitet: Første ind. ble registrert på Hopen den 7.2.

 

Bilde 5.1  Havhest “svermer” ved Trollkallen, Hopen 28. mars. Foto: Georg Bangjord.

 

Tre ind. fløy forbi Bjørndalen 10.2 (KJÆ) og hundrevis samme sted 11.2 (OHA), hundrevis “svermet” ved fuglefjellen på Hopen 17.2 (BLI), flere tusen ind. i Isfjorden (de trakk hovedsaklig inn i fjorden utenfor Vestpynten ved Longyearbyen 18.2 (MLA, GBA), flere ind. i Tempelfjellet 18.2 (TNV). Den samme strøm av fugl pågikk også den 19.2,  da det trakk min. 2500 ind. inn fjorden og ca. 600 ind. ut fjorden pr. time. Tilsvarende strøm av fugl ble også registrert den 22.2 (GBA). Hundrevis trakk i begge retninger utenfor Kapp Martin 21.2 (GBA). Fra dette tidspunkt gikk det periodevis strømmer av havhest inn og ut Isfjorden. Den 7.3 ble tusenvis av havhest registrert furasjerende “flekkvis” ute i Isfjorden. Ved en lokalitet “kokte” det nærmest med havhest. Den 12.3 trakk min. 2800 havhest pr. time inn Isfjorden forbi Vestpynten (GBA). Ett ind. i ren lys form (“sørlig drakt”) Hopen 10.4 (GBA). Ca. 1100 ind. pr. time trakk forbi Kapp Thordsen mot øst 23.7 (GBA). Forskning: Det ble gjort hekkebiologiske studier av arten i Nøisdalen (Fridtjof Mehlum, I&W).

 

Grålire Puffunus griseus 

Ett ind. sør av Bjørnøya, 7313N 1714Ø 17.9 (EKN).

 

Dvergsvane Cygnus columbianus 

En ett-åring (2K) i Colesdalen 18.7 (GBA).

 

Sangsvane Cygnus cygnus

Ett ind. kom flyvende inn Isfjorden og landet på sjøen ved Hotellneset 7.10 (REI). Melding om ett ind. av høyst sannsynlig denne art, Adventdalen 20.5 (pers. medd. GBA).

 

Kortnebbgås Anser brachyrhynchus

Årets første registreringer: Det foreligger observasjoner av ubestemte gjess og angitte kortnebbgås 3. og  5. mai (se under ubestemt gås). Fire ind. (to par) i flukt ved Longyearbyen 13.5 (GBA) og ett par Krossfjorden samme dag (KIC). Våransamling: Min. 786 ind. i nedre deler av Adventdalen 21.5 (GBA). Hekking på Bjørnøya: Ett par (ruget) Drøplane 28.6 (OKI) og ett svært engstelig par (små unger i nærheten?) ved utløpet av Brettingsdalen 27.6 (GBA). Hekking ved Longyearbyen: Tre par fikk fram henholdsvis 2, 3 og 4 unger ved Isdammen i Adventfjorden. Ett par ble også registrert hekkende i Bolterdalen i 1994 (RBU). Arten er en “nykommer” som hekkefugl i nedre deler av Adventdalen (GBA). Myteansamlinger: En rekke større flokker er registrert (tab. 5.1). Noen avlesninger av halsringmerkede kortnebbgås er opplistet i kapittel 7.2.2.

 

Tabell 5.1  Noen registreringer av myteansamlinger og flokker av kortnebbgås.

 

Dato

 

Antall

 

Lokalitet

 

Kommentar/observatør

 

18.7

 

>100

 

Sassendalen indre deler

 

Min. 100 ad. pluss unger (GBA)

20.7

>100

Måkeøyene, Woodfjorden

(JOS)

24.7

60

Kongressfjellet, Isfjorden

Derav min. 30 unger (GBA)

25.7

>200

Store Andøya,Woodfjorden

(JOS)

25.7

>102

Bohemanflya, Isfjorden

32 ad. og min. 70 unger (GBA)

26.7

73

Tempelet, Isfjorden

35 ad. og 38 unger på sjøen (I&W)

26.7

165 ad.

Erdsmannflya, Isfjorden

I tillegg >150 unger. 6 flokker (GBA)

04.8

30-50

Orustosen, Nordenskiöldkyst

Fuglene var flyvedyktige (ALI)

03.8

293

“Gåsdammen”, Sassendalen

164 voksne og 127 unger (I&W)

15.8

115

Ny-Ålesund

(EKN)

11.9

220

Adventdalen

Maksimumsnotering (RTM)

 

Grågås Anser anser 

Fire ind. Hotellneset, Isfjord 16.4 (OEJ, EMH), og sannsynligvis de samme gjessene fløy forbi Longyearbyen 20.4 (HHO). Ett ind. Hotellneset 1. og 2.5 (BAN).

 

Ubestemt gås (Anser sp.)

Ca. 15 til 20 ind. i flukt nord på Bjørnøya 23.3 (MAG), ett ind. ved Pluto, Reindalen 3.5 (KHA), ca. 15 ind. fløy over Vestpynten ved Longyearbyen 5.5. Disse gåse registreringene, er av uvanlig tidlig karakter og det er mest nærliggende å tro at dette kan være registreringer av grågås.

 

Snøgås Anser caerulescens

Ett ind. gikk sammen med kortnebbgås ved Førstehytta, Adventdalen 21.5 (GBA).

 

Bilde 5.2  Snøgås og kortnebbgås. Bildet er tatt i Adventdalen i mai 1994. Foto: Oddvar Hagen.

 

Hvitkinngås Branta leucopsis

Årets første registreringer: Mellom 15 og 20 ind. nord på Bjørnøya 20.5 (MAG) og to ind. i Adventdalen samme dag (OEJ). Den 21.5 ble 12 ind. registrert i Adventdalen (GBA) og ett ind. i Fjortende Julibukta (KIC). Arten ble også registrert på Hopen 22.5 (PGO). Hekking: Første egg ble registrert på Storholmen i Kongsfjorden 29.5 (IMT). Hekking ved Longyearbyen: Arten er en nykommer som hekkefugl i dette området. Det har vært en betydelig økning i antall hekkende par de siste fem årene. Ett par hekket i Longyeardalen, Plattåfjellet, og fikk fram en unge som spaserte forbi Sysselmannsgården 7.7. Gåsefamilien dro etter hvert vestover og hadde bl.a. tilhold i dammen på Hotellneset 13.7 (GBA). I nedre deler av Adventdalen ble det tilsammen registrert 69 voksne med min. 40 unger 20.7 (GBA). Ringmerking og kontroll: Det ble totalt ringmerket 801 ind. på Nordenskiöld Land (WWT) og 190 ind. i Ny-Ålesund i 1995 (Maarten Loonen). En rekke kontrollavlesninger av ringmerkede individer er foretatt. Eksempelvis kan nevnes: Ett ind. som ble merket som voksen ved Ny-Ålesund sommeren 1992 som ble funnet hekkende i Tusenøyane i 1995 (S&P, JMB). Ett annet individ som ble kontrollert i 1995, ble merket som voksen i Skottland i 1977 (dvs. minimum 18 år gammel). Noen gjenfunn av døde ind. er oppført i kapittel 7.2.2. Myting: En rekke større ansamlinger ble registrert (tab. 5.2).


 

Tabell 5.2  Myteansamlinger og flokker av hvitkinngås.

 

Dato

Antall

individ

 

Lokalitet

 

Kommentar/observatør

 

06.7

 

71

 

Amsterdamøya vest

 

Fire myteflokker (JOS, BEL)

18.7

325

Tenndammen, Colesdalen

Hvorav ca. 35 årsunger (GBA)

22.7

10

Sauriedalen, Isfjorden

To par med tre unger hver (GBA)

24.7

206

Bohemanflya, Isfjorden

Kun en unge i flokken (GBA)

26.7

>385

Erdmannflya, Isfjorden

Hvorav >100 unger. 5 flokker (GBA)

27.7

50

Kaffiøyra, Forlandsundet

Hvorav ca. 30 unger (GBA)

27.7

32

Sarstangen sør, Forlandsundet

12 ad. og min. 20 unger (GBA)

29.7

31

Fjordnibba, Tempelfjorden

20 ad. og 11 unger på sjøen (I&W)

05.8

>200

Reindalselva og Semmeldalen

Flere hundre, derav ca. 20 unger (PJO)

07.8

312

Colesdalen/bukta, Isfjorden

Hvorav min. 40 unger (GBA)

11.9

125

Adventdalen

Maksimumsnotering  (RTM)

 

Ringgås Branta bernicla hrota

Samtlige registreringer opplistes: Ett ind. trakk over Ny-Ålesund 26.5 (IMT), to ind. Leinstranda, Brøggerhalvøya 28.5 (GBA), to ind. Hopen 10.6 (PGO), to ind. Magdalenafjorden nord 21.6 (BEL), to ind. Gravneset, Magdalenafjorden 25.6 (JOS), seks ind. i flukt ved morenen til Charlesbreen, St. Jonsfjorden 27.6 (IGJ), to ind. i flukt Rindersbukta 7.7 (IGJ), 32 ind. ved Floraberget, Murchisonfjorden 4.8 (VBA), ca. 200 ind. på slette nord for Augustabukta, Nordaustlandet 23.8 (OHa), 5 ind. Hotellneset 26.8 (RTM) og 11 ind. Dalskilvatnet, Barentsøya 27.8 (KBØ). B. b. bernicla (mørkbuket ringgås): Ett og sannsynligvis to ind. på den midtre av de tre vestre øyene i Russeholmane, Tusenøyane 9.7 (S&P)*. I tillegg ble syv reir med egg registrert i perioden 9. til 12.7 (S&P). Hekking: Atten voksne og syv unger Moffen 16.7 (JOS) og seks par med tilsammen 16 unger i laguna på Kapp Wijk 24.7 (GBA). I Tusenøyane ble det registrert 697 voksne ind. og 190 årsunger fordelt på 69 kull (S&P). Se forøvrig publikasjon, NINA-NIKU, Oppdragsmelding 378, “Results from the survey of the Light-Bellied Brent Goose and Barnacle Goose populations on Tusenøyane and southwestern Svalbard in July 1995” av J. O. Bustnes, E. Persen og G. Bangjord.

 

Bilde 5.3 Mørkbuket ringgås (B.b.bernicla) i lag med lysbukede ringgås (B.b.hrota) på Tusenøyane i juli. Foto: Georg Bangjord.

 

Brunnakke Anas penelope

En hann av høyst sannsynlig denne art, fløy mot nordøst ved Hopen Radio 13.4 (GBA).

 

Krikkand Anas crecca

Adventdalsdeltaet og nedre deler av Adventdalen: Ett par 17. til 19.5 (GBA, OHA). Den 20.5 kom to hanner trekkende inn Adventfjorden, Hotellneset (GBA). Disse fuglene (to hann og ett par) hadde tilhold i dette området i perioden 20.5 til 7.6 (GBA, OHA, KAH). En av hannene ble iakttatt flere ganger kurtiserende ovenfor ei stokkandhunn i Adventdalen (GBA, SNI). En hann i lag med ett stjertandpar på Hotellneset 3.6 (GBA). Hekking: En hunn ruget på ni egg ved Todalen, Adventdalen 18.6 (SNI, EPI). Reiret ble ranet (trolig av fjellrev). En hunn uten unger samme sted 27.7 (EPI). En hunn og fire ungfugler ble registrert ved flere anledninger i sørenden av Isdammen i månedskiftet august/september (RTM). Ny-Ålesund: En hann hadde tilhold i lag med ett stjertandpar i perioden 23.5 til 1.6. Krikkandhannen kurtiserte stjertandhunnen (GBA).

 

Bilde 5.4  Stokkand (Anas platyrhynchos) hunn og krikkand (Anas crecca) hanner ved en av “Todalsdammene” i Adventdalen tidlig i juni 1995. Ved flere anledninger ble en krikkandhann registrert i kurtise med stokkand hunn. Foto: Georg Bangjord.

 

Stjertand Anas acuta

Adventdalsdeltaet og nedre deler av Adventdalen: Ett par 19. og 20.5 (OHA, GBA) og to par 21.5 (GBA) og en hann 5.6 (GBA). Hotellneset, Isfjorden: Tre hann og to hunn 20.5 (BAN), ett par 30.5 til 7.6 (LÅH, GBA), to par 10. og 11.6 (MLA) og i løpet av de samme dagene ble bare hannfuglene registrert i perioder (OEJ). Ett par ble sett i Adventdalen i juli (EPI). Disse observasjonene tyder på at arten gjorde hekkeforsøk i nærområdene ved Longyearbyen i 1995. Ny-Ålesund: Ett par i perioden 22.5 til 1.6 (GBA).

 

Stokkand Anas platyrhynchos

Longyearbyen, Adventdalsdeltaet og nedre deler av Adventdalen: Ett par i perioden 14. til 20.4 (EMI, Torill Skar, MLA, OHA), to par 21.4 (OHA), ett par 22.4 til 4.5 (OKI, LÅH, GBA) og to hann og en hunn 5.5 til 7.6 (GBA, OHA). Det kan ikke utelukkes at det ble gjort hekkeforsøk i Adventdalen. En hann Hotellneset 16.8 (RTM). Ny-Ålesund: En hunn Solvatnet 17. til 22.7 (THA, ARL, ABO, KOO).

 

Bilde 5.5  Stokkand (Anas platyrhynchos) og ismåke (Pagophila eburnea) ved kloakkutslipp i Longyearbyen mai 1995. Foto: Georg Bangjord.

 

Toppand Aythya fuligula

En hann i Herwighamna, Bjørnøya 23.6 (OKI).

 

Ærfugl Somateria mollissima

Årets første registreringer: Tre hanner i råk ved sydspissen av Hopen 31.3 (GBA), fem hanner ved Kapp Laila, Isfjorden 7.4 (K. B. Angvik) og flokker ved Vestpynten, Isfjorden 9.4 (KHA). Ansamlinger: Min. 800 ind. i råker i isen mellom Kapp Laila og Heerodden 9.5 (GBA), min. 1000 ind. Fjortende Julibukta, Krossfjorden 27.5 (KIC, GBA), min. 1100 ind. mellom Leinstrandodden og Sundpynten, Brøggerhalvøya 28.5 (GBA), min. 200 hanner Sauriedaldeltaet 22.7 (GBA) og min. 700 hanner ved Tjørnes, Forlandsundet 27.7 (GBA). Hekking i Longyearbyen: Høyst sannsynlig gjorde omkring 40 par hekkeforsøk i og nær Longyearbyen. Den 14.7 var det minimum 15 ungekull i Adventdalsdeltaet og den 16.7 var det 16 hunner med tilsammen 59 unger i deltaet (GBA). Hopen: Omkring 15 til 20 hunner ruget omkring stasjonen 26.6 (GBA m. fl.). En hunn ruget fremdeles på Kapp Wijk den 24.7. Det var svært få ungekull i området (GBA). Eggpredasjon fra isbjørn: Alle øyene i Liefdefjorden/Woodfjordområdet (JOS, BEL), Isøyane og Dunøyane (S&P) bar preg av meget høy predasjon av egg hos gjess, ærfugl og måkefugl fra isbjørn. Produksjonen av unger hos disse artene kan tilnærmet regnes lik null på disse øyene i 1995. En håndfull hunner lå fremdeles på reir med små kull (omlagte kull) tidlig i juli. Olsholmen var ikke besøkt av isbjørn og her lå ærfuglhunnene på egg under et besøk den 7. juli (S&P). Siste registreringer: Min. 114 hanner og ca. 100 hunnfargede ind. lå utenfor Vestpynten, Isfjorden fram til 12.11. Det var ikke lys nok til å kunne se om fuglene lå der etter den tid. Det var is i hele området et par dager senere (GBA).

 

Hybrid praktærfugl / ærfugl Somateria mollissima / spectabilis

En hann (bilde 5.6 og 5.7) hadde tilhold i lag med ærfugl ved Hotellneset, Isfjorden 13. til 21.5 (GBA, KAH m.flere).

 

 

Bilde 5.6  Hybrid hann av ærfugl/praktærfugl hadde stor “gunst”  hos ærfuglhunnene. Individet var noe mindre enn ærfuglene, noe som ikke kommer fram på dette bildet. Foto: Georg Bangjord.

 

Praktærfugl  Somateria spectabilis

Årets første registreringer: To hann og en hunn Bjørnøya 17.4 (MAG) og flere ind. Hotellneset, Isfjorden 30.4 (LÅH). Ansamlinger: Min. 55 ind. og 80 ind. i Advent­fjorden, henholdsvis 6. og 14.5 (GBA), min. 30 ind. i råker ved Hollendarbukta, Isfjorden 9.5 (GBA) og mellom 20 og 30 ind. (17 par og en hunn den 20.5) hadde tilhold i Adventfjorden-Adventdalen gjennom siste del av mai og tidlig juni. Ti hann, seks hunn, to unge hanner, samt ti ind. i lag med ærfugl utenfor Kiærstranda, Brøggerhalvøya 29.5 (GBA). Kongsfjorden: Enkeltindivid eller ansamlinger på omkring tre til fire ind. ble registrert i perioden mai til august (KIC, GBA, THA, ABO, KOO). Arten ser ut til å ha et begrenset tilhold i dette område. Årets første registrering i Kongsfjord­området var en hann 20.5 (KIC). Hekking i Adventdalen: Høyst sannsynlig gjorde mellom 10 og 15 par hekkeforsøk i området. Tre reir ble funnet i området mellom Endalen og Todalen (EPI m.fl.). To kull på henholdsvis fire og syv unger (bilde 5.8) vokste opp i dette området (GBA)*. Eksempelvis kan nevnes: Ti hanner og en hunn i Adventdalsdeltaet og ni hunner i Adventdalen 5.7 og 12 hanner og fire hunner i deltaet 15.7 (GBA). Ellers foreligger registreringer av hekking/hekkeindikasjoner ved fire andre lokaliteter (tab. 5.3).

 

 

Figur 5.7  Hybrid ærfugl/praktærfugl oppførte seg som om at den var en ærfugl, men den var i størrelse og tegninger mer lik praktærfugl. Foto: Georg Bangjord.

 

Tabell 5.3  Registreringer av praktærfugl på hekkeplass og ved mulige hekkeplass.

 

Dato

 

Antall

 

Lokalitet

 

Kommentar/observatør

 

22.7

 

3 ind.

 

“Skarvryphøgdtjønna”

 

Sassendalen (ALI)

03.8

1H

“Gåsdammen”, Sassendalen

1F med unge + 1M (I&W)

24.7

1H

Bohemanflya, Isfjorden

En hunn med 5 nyklekte unger (GBA)

25.7

6 hunner

Bohemanflya, Isfjorden

Hekkeadferd (GBA)

 

26.7

 

>5H

 

Erdmannflya

5 kull med dununger: 1,2,4,5,5. I tillegg tilsammen 26 ad.hunn. Trolig 30 par.

H= konstatert hekking.

 

Bilde 5.8  Minimum ti par praktærfugl gikk til hekking i nedre deler av Adventdalen i 1995. Foto: Georg Bangjord.

 

Stellerand Polysticta stelleri

En ung hann, Orustosen, Nordenskiöldkysten 4.8 (ALI).

 

Havelle Clangula hyemalis

Årets første registrering: Seks hanner i Kongsfjorden 29.4 (KIC). Longyearbyen: Ett til to par (sannsynligvis de samme fuglene) hadde tilhold i dam på Hotellneset og i Adventdalsdeltaet i perioden 25.5 til 12.6 (OHA, HIH, LÅH, GBA, OEJ). Hekking: Det ble konstatert hekking ved fire lokaliteter, samt en rekke lok. med sannsynlig hekking (kap. 7.2.2). Størst hekketetthet ble registrert i Tenndammen i nedre deler av Colesdalen, hvor det var seks kull med henholdsvis 3, 4, 4, 5, 5 og 5 unger den 7.8 (GBA, SNO). Det var unger i alle aldersgrupper fra nyklekte- til trolig flyvedyktige unger. I tillegg lå det to hunner og en hann i vatnet. Ei havelle lå fremdeles og ruget på egg i Ny-Ålesund 3.8 (GBA). Hekking ved saltvann: To hunner med to dununger hver i Adventfjorden 19.7 (THA, ARL). På Ækongen i Tusenøyane ruget en ærfuglhunn på tre ærfuglegg og høyst sannsynlig fem havelle egg (bilde 5.9). Reiret var plassert slik at havelleungene har måttet trekke ut i sjøen etter klekking. Det ble registrert fem havelle hanner og tre hunner i ei tjønn på øya (S&P). Bjørnøya: I perioden 23. til 30.6 ble det tilsammen registrert 49 ind. på Bjørnøya henholdsvis ved Måketjørna (29 ind.), Nordkapp (1 par), Øyangen (4 ind.), Langsiget (2 par), Skutilen (2 ind.), Røyevatnet (3 ind.), Skurvedalen (1 ind.) og Herwighamna (4 ind.) (OKI). Større ansamlinger: 20 hann og 2 hunn Måkeøyane, Woodfjorden 20.7 (JOS) og 150 ind. Orustosen, Nordenskiöldkysten 4.8 (ALI). Det ble rapportert havelle fra 24 lokaliteter med tilsammen omkring 320 voksne individ (kap. 7.2.2).

 

 

Bilde 5.9  Ærfugl- og havelle egg i samme reir, Tusenøyane juli. Foto: Georg Bangjord.

 

 

Svartand Melanitta nigra

En hann i Kolhamna, Kongsfjorden 21.7 (THA, ALI) og fire ind. samme sted 15.8 (EKN).

 

Siland Mergus serrator

En hunn rett sør for Bjørnøya Radio 24.7 (VBA) og en hann hadde tilhold ved Bykaia i Longyearbyen dagene 8. til 12.12 (MLA, GBA m.fl.).

 

Havørn Haliaeetus albicilla

Ett ind. er rapportert fra Adventdalen under reinsjakta. Fuglen ble sett av flere personer (Otto Ottemo m. flere). Registreringen er ikke verifisert.

 

Jaktfalk Falco rusticolus

Ett ind. hadde tilhold omkring stasjonen på Hopen 3.5 (BLI, PGO)* og ett ind. ved Bolterdalen 14.9 (RTM).

 

Svalbardrype Lagopus mutus hyperboreus

Steggen hørt spille for første gang i Bjørndalen den 21.2 (OHA,HIH). Våransamling: Seksten ind. i en flokk i Longyearbyen 20.3 (GBA). Årets første ungekull ble registrert ved Isdammen 5.7 (GBA, SNO). Antatt klekking 1.7. Uvanlig stort kull: En hunn med 16 unger Advent­dalen i juli (EPI).

 

Sandlo Charadrius hiaticula

Enkeltindivid og mindre antall ikkehekkende ind. fra Nordenskiöldland er ikke opplistet, da arten ikke er så uvanlig i dette området. Årets første registrering: Ett ind. Hotellneset 21.5 (GBA). Bjørnøya: Tre enkeltindivid ved henholdsvis Revdalen, Kapp Malmgren og Kvalrossbukta 24. til 25.6 (OKI), samt tilhold av arten, uten at hekking ble påvist i Revdalen i hele juli (VBA). Ett par og ett ind. refereres fra Bjørnøya 3.7 (JÅH). Hekkefunn: Syv hekkefunn ble gjort tilsammen på Nordenskiöld Land og Brøggerhalvøya (kap. 7.2.3). Ansamlinger: 13 ind. i området fra Hotellneset til Adventdalsdeltaet 23.6 (MLA) og fem ind. (derav en ungfugl) Colesbukta 4.8 (OHA). Østsiden: Ett ind. Hopen 3.6 (PGO) og ett ind. Russeholmane, Tusenøyane 9.7 (S&P).

 

Heilo Pluvialis apricaria

Enkeltindivid: Hotellneset 20.5 (OHA, GBA), Ny-Ålesund 22.5 (GBA), Grimsholm og Langsiget, Bjørnøya henholdsvis 22. og 28.6 (OKI), Revdalen, Bjørnøya i juli (VBA) og en hann Hopen 28.5 (PGO)*. To ind. Kapp Posadowski, Bjørnøya 30.6 (OKI). Hekking: Ett engstelig par med hekkeadferd ved Tarandus i Semmeldalen 5.8 (PJO).

 

Kanadalo Pluvialis dominica  

Ett ind. i Ny-Ålesund 12.7 (ABO, KOO)*. Arten ble også registrert på samme sted 8.7.1992 (Karl Otto Jakobsen)*. Det foreligger fotodokumentasjon i begge tilfeller. Observasjonene er til behandling i NSKF.

 

Tundralo Pluvialis squatarola

Ett ind. i Adventdalsdeltaet 9.6 (LÅH) og ett ind. Kvalrossbukta, Bjørnøya 24.6 (OKI).

 

Vipe Vanellus vanellus

Ett ind. Adventdalen i juli (EPI).

 

Polarsnipe Calidris canutus

To ind. Adventdalsdeltaet 8.6 (MLA, SNI, GBA).

 

Sandløper Calidris alba

Samtlige registreringer opplistes: Ett ind. 2.6 og 14.7, to ind. 12.6 og tre ind. 7.6 i Adventdalsdeltaet (GBA, LÅH), ett ind. Nordhamna 23.6 og 6 ind. Tyvjovatna, Bjørnøya 28.6 (OKI) og ett ind. Smeerenburg, Amsterdamøya 20.8 (EKN). Hekking: Ett par med min. en liten unge i nedre nordre deler av Sassendalen 22.7 (ALI). Mulig hekking i området ved Smeerenburg, Amsterdamøya, hvor tre ind. ble sett 25.6 (JOS).

 

Fjæreplytt Calidris maritima

Årets første registreringer: Bjørnøya 10.5 (MAG), Kongsfjorden 16.5 (KIC), Advent­dalen 18.5 (OHA) og Mosselhalvøya 2.6 (GJO). Noen noteringer av ansamlinger i Adventdalsdeltaet: 166 ind. 7.6, 305 ind. 5.7 og 85 ind. 9.8 (GBA). Østsiden: En (2K) i drivisen 78o05’N 34o17’Ø. Individet fulgte Lance og prøvde å spise restene fra nyslakta sel (GBA). Hekking: 36 reir ble funnet i nedre deler av Adventdalen (EPI m. fl.). Siste registrering: Ett ind. Longyearbyen 24.10 (OHA). Forskning: Det ble drevet studier på arten i Adventdalen (EPI). Se kap. 7.1.10.

 

Myrsnipe Calidris alpina Årets første registrering: Ett ind. Ny-Ålesund 31.5 (GBA). Generelle registreringer utenom Adventdalen: Fem ind. (spill registrert) ved Solvatnet, Ny-Ålesund 7.7 (JÅH) og ett til tre ind. i våtmarksområdet mot Thiisbukta, Ny Ålesund 28.7 til 3.8 (GBA, Morton Boyd). Høstansamlinger: 31 ind. (tre ad. og 28 årsunger) i Adventdals­deltaet 9.8 (GBA) og 38 ind. samme sted 28.8 (MLA). Bjørnøya: To ind. Flakmyrvatnet 29.6 (OKI). Hekking: I nedre deler av Adventdalen var det betydelig flere hekkende par i 1995, sammenlignet med siste halvdel av 1980- tallet (GBA). To reirfunn ble gjort i området og ti unger ble ringmerket (EPI m.fl.). Forskning: Det ble drevet studier på arten i Adventdalen (EPI). Se kap. 7.1.10.

 

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago

Rester av et ind. ble funnet i et revehi i Bjørndalen 19.2. Individet har høyst sannsynlig ankommet Svalbard i 1994 (GBA)*.

 

Rugde Scolopax rusticola

Ett ind. ble funnet død i Longyearbyen 5.6 (Gunn Vikre og Jon Aage Ødegaard)*.

 

Småspove Numenius phaeopus

Ett ind. ved kaia i Longyearbyen 29.5 til 1.6 (MLA, OEJ).

 

Bilde 5.10  En småspove (Numenius phaeopus) hadde tilhold ved Bykaia 29.5 til 1.6, hvor den spiste reker fra en trålpose som lå på kaia. Foto: Mikael Lagerborg.

 

Rødstilk Tringa totanus

Ny-Ålesund: Ett ind. ankom 22.5 og hadde tilhold der i hele perioden fram til 1.6, da observatøren forlot stedet (GBA). Fra slutten av juni til begynnelsen av august hadde to individ tilhold i området (FME, THA m.fl.). Den 28.6 ble det registrert tre individ. I løpet av juli hevdet et par territorium ved Solvatnet, uten at hekking ble konstatert (ABO, KOO). Samme sted rapporteres hekking 7.7 (JÅH). Dette er trolig det første registrerte hekkeforsøk hos rødstilk på Svalbard. Ett ind. Herwighamna, Bjørnøya 23.6 (OKI) og ett ind. Adventdalsdeltaet 6.7 (GBA).

 

Steinvender Arenaria interpres

Årets første registreringer: To ind. Hotellneset, Isfjorden 24.5 (MLA), ett par Longyearbyen 25.5 (OHA, LÅH) og ett ind. Kongsfjordneset 31.5 (GBA). Bjørnøya: To voksne fugler ved henholdsvis Fugleodden, Måketjørna og Syvertsentjørna, samt ett ind. ved Mosevatnet 30.6 og to ind. i Herwighamna 23.6 (OKI). Hekking: En rekke observasjoner foreligger fra Isfjordområdet og Kongsfjordområdet (kap. 7.2.3). I de samme områdene foreligger fem hekkeindikasjoner/konstaterte hekkinger. Ett par hekket på Gassen i Tusenøyane 9.7 (S&P). Større hekkeansamling: Min. fire par hekket på Kapp Wijk 24.7 (GBA). Nordsiden av Spitsbergen: Ett ind. ved Polheim, Mosselbukta 12.7 (JÅH).

 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus

En hunn i lag med polarsvømmesniper både på Nordre Dunøya og Store Dunøya 7.7 (S&P). Det er muligheter for at det kan dreie seg om samme individ.

 

Polarsvømmesnipe Phalaropus  fulicarius 

Årets første registreringer: To hunner på isflak i Kongsfjorden ved Blomstrandhalvøya 27.5 (KIC, GBA) og to ind. Adventdalsdeltaet 6.6 (GBA, KAH). Ny-Ålesund: Uvanlig lite tilhold av arten i dette området i 1995. En hann ble sett i perioden 20.7 til 3.8 (THA, GBA). Større ansamlinger: Det ble registrert 60, 60, 101 og 158 individ på henholdsvis Forlandsøyane, Isøyane, Dunøyane og Tusenøyane i juli (S&P, SMS). Arten er innrapportert fra 30 forskjellige lokaliteter med tilsammen mer enn 400 ind. (kap. 7.2.3). Hekking: Flere reir med egg ble funnet på Isøyane, Dunøyane og Tusenøyane. Disse øykompleksene, samt Forlandsøyane er helt tydelig viktige hekkeområder for arten. Ett-åringer (2K): Ett ind. Nordre Dunøya 7.7 (GBA), ett ind. Bølschøya, Tusenøyane 11.7 (GBA) og ett ind. i Farmhavna 18.7 (OHA). Høst­registreringer: Ca. 15 ind. på sjøen i front av Nordenskiöldbreen 2.9 (Roger Nordland).

 

 

Bilde 5.11  En voksen svømmesnipe (Phalaropus lobatus) hunn og en ett-årig polarsvømmesnipe (P. fulicarius) på Nordre Dunøya 7. juli 1995. Foto: Georg Bangjord.

 

Polarjo Stercorarius pomarinus

Fjord og kystnære registreringer av enkeltindivid: Bjørndalen 4.6 (OEJ), Vestpynten, Isfjorden en gang i perioden 5. til 14.6 (Outi Hyyti), Bellsund 25.7 (Rudi Drent pers. medd. ALI) og en lys ad. trakk innover Isfjorden ved Bohemanflya 26.7 (GBA). To individ (en lys og en mørk) Selbukta, Hornsund 5.7 (JÅH). Østsiden: En ad. lys i munningen av Storfjorden 12.6 (GBA), flere observasjoner ute i isen på omkring 78oN og 35oØ, med maksimumsnotering den 18.6, da 18 ind. trakk mot vest (GBA) og ett lyst ind. trakk over Russeholmane, Tusenøyane 9.7 (S&P).

 

Tyvjo Stercorarius parasiticus

Årets første registreringer: Ett ind. (lys) Engelskbukta 29.5 (GBA, BAN) og ett ind. Hotellneset og Bjørndalen 30.5 (LÅH, HHO). Mørke enkeltindivid: Kapp Guissez 1.6 (GBA), i par med lyst ind. hadde tilhold ved Hotellneset 2. til 7.6, Nordre Isøya 7.7, i par med lyst ind. Fjørholmen, Dunøyane 7.7, Sauriedalen ved Kapp Thordsen 22.7 og Ny-Ålesund 29.7 (GBA). I Kongsfjordområdet ble det registrert jevnlig tyvjo. Samtlige var i lys fase, bortsett fra ett ind. i et hekkende par nordvest for Ny-Ålesund (ABO). I Tusenøyane ble det totalt registrert 124 ind. (hvorav min. 50 hekkende par), blant disse var det 100% lyse ind. På Dunøyane var det tilsammen ni tyvjo, hvorav to mørke individ (S&P). Mørk form synes å opptre hyppigere i dag til sammenligning med siste del av 1980- tallet og det som er beskrevet i Løvenskiold (1964).“Fortrengelse av storjo”: Det er førøvrig interessant å merke seg at det ikke ble registrert tyvjo på Isøyane og bare fire individer på Dunøyane, mens det på disse øyene ble registrert tilsammen 128 storjo. På Bjørnøya ble tilsammen 21 ind. registrert under en taksering (ikke totaltelling). Til sammenligning ble det på samme takseringsrute registrert 147 storjo dagene 26. til 30.6 (OKI). Hekking: Tusenøyane er et svært viktig hekkeområde for arten, hvor min. 50 par ble registrert hekkende (S&P). Ellers er arten rapportert hekkende på 42 lokaliteter med tilsammen 96 par (kap. 7.2.4).

 

Fjelljo Stercorarius longicaudus

Samtlige registreringer opplistes: Ett ind. Vestpynten, Isfjorden 7.6, ett ind. trakk over Russeholmane, Tusenøyane 9.7, to ind. ved “Skarvryphøgda-dammane”, Sassendalen 18.7 (GBA), tre ind. nedre deler av Sassendalen (nordsiden av elva) 22.7 (ALI), fire ind. i flukt mot nordvest over Nøisdalen, Sassendalen 25.7 (I&W), ett ind. Reindalen 3.8 (PJO), ett ind. Brøgger­halvøya 8.8 (ABO, KOO) og ett ind. nord for Mosselhalvøya 19.8 (EKN).  Åpent hav: To ind. Barents­havet nord (77oN 30oØ) 25.6 (GBA) og ett ind. ved Bjørnøya 2.8 (Morton Boyd). Hekking: Ett par med to unger ved London, Blomstrandhalvøya, Kongsfjorden 12.8 (ABO, KOO).

 

Storjo Stercorarius skua

En rekke observasjoner i sjønære områder er kommet inn fra hele Svalbard. Arten blir konstatert hekkende ved stadig nye lokaliteter (kap. 7.2.4). Årets første registreringer: Ett par Bjørnøya NØ 14.4 (MAG), Kongsfjorden 6.5 (KIC) og Kapp Borthen 15.5 (EPE). Indre Isfjord: To ad. på sjøen utenfor Bjørndalen 20.5 (GBA, OHA), ett ind. Kapp Thordsen 22.7 (GBA), ett ind. Gipsdalen 23.7 (ALI), to ind. Tempelet 26.7 (I&W) og ett ind. Hotellneset 28. og 31.8 (PTM). I dette området ble ikke arten registrert i perioden 1985 til 1988. De første individene ble registrert i 1989 (BOF, GBA). Større ansamlinger: Det ble registrert 21, 57, 71 og 19 ind., henholdsvis ved Forlands­øyane, Isøyane, Dunøyane og Tusenøyane i juli (S&P, SMS). Bjørnøya: Tilsammen ble 147 ind. registrert på Bjørnøya dagene 24. til 30.6. Det ble bl.a. registrert rugende fugler ved Langsiget (ett par) og Flakmyrvatna (fem par). Ved sistnevnte området ble det tilsammen registrert 60 individ (OKI). Ett par ruget på to egg i Kvalrossbukta 11.6 (GBA). Hekking: Det ble registrert hekkeforsøk ved omkring 30 lokaliteter i 1995 (Bjørnøya regnet som en lokalitet) og med tilsammen ca. 350 individer (kap. 7.2.4).

 

Sabinemåke Larus sabini

Samtlige registreringer opplistes: Fire voksne individ ved Vårfluesjøen, Gråhuken og tre ind. ved Jutulhogget, Wijdefjorden 6.5 (OHA, Per Gustav Thingstad, Reidar Hindrum), to voksne ind. på Storholmen, Kongsfjorden 12.7 (IMT, GCH)*, to ind. i flukt over Gravodden, Magdalenafjorden 18.7, ubekreftet (Arild Lyssand pers. medd. BEL). Voksne enkeltindivid: Ny-Ålesund 16.6 (CAS), nord i Forlandsundet 17.6 (GAA), utenfor vestsiden av Prins Karls Forland 27.7 (THA), Ny Ålesund 2. til 4.8 (Tommy Prestø) og Adventfjorden 10.8 (Arne Fjellberg). Hekking: Seks og mulig syv voksne ind., hvorav en konstatert og to sannsynlige hekkende par, Moffen 16.7 (JOS). Se kapittel 6.1.

 

Hettemåke Larus  ridibundus

Observasjoner fra Adventdalsdeltaet (Longyearbyen): En ett-åring (2K) 3.5. Fra den 23.5 til den 5.7 ble det registrert en til tre ind. jevnlig (MLA, OHA, GBA, LÅH). Alle individene som ble sett av (GBA) var ett-åringer. Seks ind. var samlet den 11.6 (LÅH). En voksenfugl i vinterdrakt 9. til 11.10 (MLA). Bjørnøya: Fire voksne ind. Herwighamna 23.6 (OKI).

 

Bilde 5.12  Voksne sabinemåker (Larus sabini) opptrer fåtallig årlig i sommerhalvåret  på Svalbard. Foto: Georg Bangjord.

 

Fiskemåke Larus canus

En ett-åring i Ny-Ålesund (bilde 5.13) 22. til 26.5 (GBA, KIC, BOF)* og ett voksent ind. i Adventdalsdeltaet 4.6 (GBA).

 

Bilde 5.13  Fiskemåke (Larus canus) med uvanlig sent utviklet grå rygg og skuldrer, hadde tilhold i Ny-Ålesund i perioden 22. til 26. mai 1995. Foto: Georg Bangjord.

 

Sildemåke Larus fuscus  

To voksne ind. ved Solvatnet i Ny-Ålesund 29.6 (ABO) og to voksne ind. Teltvika, Bjørnøya 1.7 (OKI). Larus fuscus graellsii ?: En (3K) Hotellneset, Isfjorden (bilde 5.15) 23.6 (MLA)*.

 

Sildemåke/Gråmåke Larus fuscus/argentatus heuglini

Arten/underarten er plassert som underart hos gråmåke og sildemåke (uenighet i litteraturen). Ett ad. Storfjorden 12.6 (bilde 5.14) og en ad. i Barentshavet nord 78oN og 34oØ den 14. og 15.6 (GBA)*. Ett ind. satt på hekken av en båt nord i Forlandsundet 8.7 (JÅH).

 

Bilde 5.14  Sildemåke (Larus fuscus heuglini) jager krykkjer (Rissa tridactyla), Storfjorden 12.6. Foto: Georg Bangjord.

 

 

Bilde 5.15  Sildemåke (L. fuscus graellsii?) Hotellneset 23.6. Foto: Mikael Lagerborg.

 

Grønlandsmåke Larus glaucoides

Longyearbyen/Adventdalsdeltaet: En (3K) 25.5 til 7.6 (OHA, GBA)*. To forskjellige to-åriger (3K) 14. og 23.6, samt ett voksent ind. og en (4K) henholdsvis 23.6 og 27.6 (MLA), en (4K) 14. til 19.7 (GBA) og en (3K) 28.7 (THA). Ny-Ålesund: En (2K) 30.5 (GBA).

 

 

Bilde 5.16  En rekke registreringer av grønlandsmåke (Larus glaucoides) ble gjort i Longyearbyen i 1995. Foto: Oddvar Hagen.

 

Polarmåke Larus hyperboreus

Årets første registreringer: De første polarmåkene ankom Pyramiden omkring 20. til 22. februar (Valerij Valentinovitsj Lobar). Ett voksent ind. i vinterdrakt trakk forbi Kapp Martin 21.2 (GBA) og ett ind. Hopen 27.2 (BLI). Det satt flere polarmåker i fuglefjellene på Hopen 31.3 (GBA). Ansamlinger: 40 ad. og 74 ad. ved søppelfyllingen i Adventdalen henholdsvis 4. og 6.5 (GBA), 40 ad. og en ett-åring Adventfjorden 12.5 (GBA). Av 12 voksne polarmåker som ble innsamlet (for miljøgiftanalyser) i Longyearbyen i perioden 11. til 17.5, var samtlige hannfugler. De varierte mellom 1,4 og 2 kg, gjennomsnitt 1740 gram (GBA). Ankommer hannfuglene først? Omkring 50 til 80 individ hadde tilhold i nærområdene til Longyearbyen gjennom sommeren, hvor andel yngre ind. økte betydelig fra juni og utover sommeren. Eksempelvis var det 40 ind. i området den 14.7, hvor de fleste var yngre individer. Den 9.8 ble det foretatt strukturtelling av alle polarmåkene i Adventdalsdeltaet: 41 ad./subad., en subad, en (3K), en (2K) og 17 (1K) (GBA).          Ny-Ålesund: 42 ad./subad. og tre (3K) ved søppelfyllinga 22.5 (GBA). Ringmerkings­gjenfunn: To hekkende ind. innsamlet på Bjørnøya 11.6. Begge fuglene var ringmerket på samme lokalitet som reirunger 7.7.1991. Dvs. de hekket som fireåringer (VBA, GBA). Hekking: Det er innrapportert hekking fra 42 lokaliteter, med tilsammen min. 1530 individ (kap. 7.2.4). Forskning: Det ble drevet miljøgiftstudier hos arten i Ny-Ålesund (GWG, BBR).

 

Gråmåke Larus argentatus

Samtlige registreringer opplistes: Ett voksent ind. Longyearbyen 6.5 (GBA) og i Bjørndalen ultimo mai (BOF), to ad. Kvalrossbukta, Bjørnøya 11.6 (GBA), en (3K) Storfjorden 12.6 (GBA), en (3K) Longyearbyen 22. til 28.6 (MLA), en ad. Teltvika, Bjørnøya 1.7 (OKI), en ad. Russeholmane 9.7 og to ad. Lurøya, Tusenøyane 10.7 (S&P).

 

Svartbak Larus marinus

Årets første registreringer: To-tre ind. ved Bjørnøya Radio 11.3 (MAG), en ad. Hopen 1.4 (GBA, BLI) og to ad. Adventfjorden 2.4 (MLA). Isfjorden: En og to voksne ind. ble registrert en rekke steder i området gjennom sommeren, uten at det foreligger konkrete hekkingeregistreringer. Eksempelvis ble arten registrert ved følgende lokaliteter:  Adventfjorden (MLA, OKI, OHA, GBA), Capp Laila, Erdmannflya, Alkehornet, Hollendarbukta, Kapp Thordsen (GBA) og Tempelet (I&W). Kongsfjorden: Voksne enkeltindivid og parvis regelmessig i området (GBA, ABO, KOO). Første registrering den 5.5 (KIC). En subad. trakk nordover forbi Kvadehuken 28.5 (GBA). Nordenskiöld Land: En (2K) ved Sveagruva 18.5 (GBA) og syv ind. Diabas­pynten, Nordenskiöld­kysten 4.8 (ALI). Bjørnøya: Tilsammen ble 22 ind. registrert på Bjørnøya dagene 23. til 30.6 (Kapp Kolthoff er ikke med her). Størst ansamling på Kapp Ågot med seks ind. (OKI). To par hekket ved Kvalrossbukta 11.6 (GBA). Østsiden: To ad., en subad. og en (3K) i drivisen ved “munningen” av Storfjorden 12.6 (GBA) og to ad., to subad. og to (2K) Barentshavet nord 14. til 15.6 (79 oN og 34 oØ). Hekking: Arten ble registrert med hekkeforsøk ved 16 lokaliteter (her er Bjørnøya utelatt), med tilsammen min. 55 ind. (kap. 7.2.4).

 

Krykkje Rissa tridactyla

Årets første registreringer: Ca. 200 ind. i Nordhamna, Bjørnøya 6.3 (BLI), 15 ind. ved Hopen Radio 7.3 (BLI) og 14 ind. Bjørndalen, Isfjorden 6.4 (OEJ). Større ansamlinger: Min. 1000 ind. furasjerte i vannoverflaten på vestsiden av Adventfjorden 13. og 14.7 og i en konvergenssone utenfor Sarstangen 27.7 (GBA). Hekking: Mange ind. satt ved reirhyllene og hadde “fluktspill” på Hopen 1.4 (GBA). Det er gjort opptelling i 12 mindre kolonier i tillegg til sjøfuglovervåknings­feltene (kap. 7.2.4). Siste registrering: En (1K) i Adventfjorden 20.10 (GBA).

 

Rosenmåke Rhodostethia rosea

Ett voksen ind. trakk forbi Lance ute i drivisen på nordsiden av Spitsbergen (80o49’N og 14o12’Ø) 19.8 (EKN).

 

Ismåke Pagophila eburnea

Årets første registreringer: To ind. trakk mot øst, utenfor Vestpynten, Isfjorden 18.2 (MLA), Hopen 10.3 (BLI) og Longyearbyen 27.3 (LÅH, OSØ). Først fra månedsskifte mars/april hadde arten daglig tilhold ved Longyearbyen (fig. 5.1). Ny-Ålesund: En til fire ad. hadde tilhold i Ny-Ålesund i mai og gjennom hele sommeren (GBA, THA m.fl.). Hekking: Ca. 25 ind. i Trollnykjen på Phippsøya 5.8 (VBA) og liten koloni med ca. 20 ind. (flere unger ble registrert) innerst i Augustabukta mot Mariabreen, Nordaustlandet 23.8 (GHM, OHa). Ingen ismåker ble registrert på de gamle hekkelokalitetene øst for Teistpynten og ved Rundisen på Kongsøya. Krykkje hekket på begge stedene. Større ansamlinger: Min. 20 ind. Barentsburg 9.5, 28 ad. Sveagruva 18.5, 71 ad. og 6 ungfugl samlet på isen ved selslakt i Nordisen 78oN og 34oØ (GBA), 13 ind. Rindersbukta 7.7 (IGJ), fem/seks ind. ved Monacobreen, Liefdefjorden 19.8 (OHA) og på strekningen ca. 80o43’N til 80o50’N og ca. 14o12’Ø, nord for Spitsbergen, ble det totalt registrert 33 ind., hvorav en ungfugl 19.8 (EKN). Longyearbyen: Det var et betydelig tilhold av ismåke i området i perioden 1.4 til 20.5 (kap. 7.2.4 og fig. 5.1) med maksimumsnotering på 116 ad og 1 ungfugl 13.5 (GBA). Første ungfugl ble registrert 9.4 og en til to ungfugl ble sett i perioden fram til 20. mai, med maksimumsnotering på fire ungfugl 3.5 (GBA). Fuglene hadde fortrinnsvis tilhold ved åpen kloakkbekk fra byen. Registreringer på nordsiden av Spitsbergen i hekketiden: Ett ind. hadde daglig tilhold ved hytta i Worsleyhamna, Liefdefjorden 20. til 26.7 (JOS, BEL) og tre ind. spiste på selskrott i Krokvika, Woodfjorden 25.7 (BEL). Siste registrering: Ett ind. Longyearbyen 5.9 (OHA). Ringmerking: Det er totalt ringmerket 325 ismåker i Europeisk arktis, hvorav 64 voksne ind. ble ringmerket med individuelle fargeringkombinasjoner på Svalbard i 1995 (VBA, GBA). Se kapittel 7.1.11.

Figur 5.1  Forekomst av ismåke (Pagophila eburnea) ved Longyearbyen i perioden 21. mars til 5. august. De første fuglene ankom 27. mars. Det var daglig ismåke tilstede i perioden 10. april til 20. mai. “Hull i rekken” i dette tidsrommet skyldes at det ikke foreligger tellinger.

 

 

Rødnebbterne Sterna paradsaea

Årets første registreringer: Ett ind. Bjørndalen, Isfjorden 26.5 (OSØ) og ett ind. ved Storholmen, Kongsfjorden 27.5 (KIC, GBA). I løpet av første uken av juni begynte arten å opptre mer tallrik bl.a i Longyearbyen (MLA, OHA, GBA). Ny-Ålesund: Ternene ankom Ny-Ålesund (ca. 30 ind. spilte i lufta over byen) den 31.5 (GBA).  Mange egg under klekking i siste uke av juli. Den 29.7 var det flyvedyktige terneunger, og den 3.8 lå det fremdeles fugler å ruget på egg (GBA). Observasjoner av ett-åringer: Ett ind. Herwighamna, Bjørnøya 23.6 (OKI), min. fem ind. tilsammen på Dunøyane 7.7 (S&P), 7 ind. Farmhavna 14. til 18.7 (OHA) og ett ind. Morenekilen, Erdmannflya 26.7 (GBA). I perioden fra slutten av juni til begynnelsen av august, ble det registrert 2K-fugl i Ny-Ålesund området (ABO, THA), med maksimumsnotering på tre ind. dagene 25. til 28.7 (THA, GBA). Hekking: Det ble rapportert tellinger fra 42 kolonier (hovedsaklig mindre kolonier på 10-50 par) med tilsammen ca. 3000 individ (kap. 7.2.4).

 

Svartterne Chlidonias niger 

Ett ind. ble registrert på Midtre Forlandsøya 25.7 (EPE, ARL).

 

Lomvi Uria aalge

Arten ble ikke registrert på lokaliteten i Fuglehuken ultimo juli (CAS). På Taggodden, Bjørnøya ble kun ett ind. registrert 29.6. Det var en “større” koloni på lokaliteten i 1981 (OKI).

 

Polarlomvi Uria lomvia 

Midtvinterregistrering: Ett ind. ved kaia i Longyearbyen 5.1 (MLA). Ankomst til fuglefjellene på Hopen: Første registrering ble gjort 4.2, da tre ind. lå i råk ved Hopen Radio (BLI). Første større “sverming” av fugl ved fuglerfjellet ble registrert 7.3 (BLI). Det var ingen polarlomvi ved Hopen dagene 27. og 28.3, men den 29. og 30.3 var titusenvis av fugl på plass i fjellet og i råkene på sjøen i nærheten (GBA, ØWI, BLI). Se kapittel 7.6. Barentshavet nord/Nordisen: I drivisen omkring 77oN og 35oØ var det en god del polarlomvi. Alle individene som ble studert nøye eller innsamlet, var ungfugler (ikkehekkende individer, GBA). Se kap. 7.4. Hekking: I tillegg til overvåkningsfeltene for sjøfugl, ble det foretatt noen få opptellinger av mindre kolonier (kap. 7.2.5). Hoppetidspunkt for polarlomviunger: Både ved Alkehornet og Fuglehuken (tab. 5.4) ble det registrert hopping i perioden 20. til 24.7 (SMS). Se kapittel 7.5 om ungehopping i Alkehornet.

 

Tabell 5.4  Tidspunkt for hopping av polarlomviunger i noen fuglefjell på vestsiden av Spitsbergen.

 

Lokalitet

 

“Hoppestart”

 

Kommentar

 

Alkehornet

 

Uke 29

 

Hoppingen var i “full gang” 24. juli (SMS)

Fuglehuken

Uke 28-29

Hoppingen var i “full gang” 22. juli (SMS)

Ingeborgfjellet

Uke 29

Hopping i hele siste uken av juli (Jason Roberts)

 

Ossian Sars

 

?

Det hoppet noen fugler 1.aug. (etternølere?). Det var lite polarlomviunger igjen i fjellet (GBA)

 

Sum

 

Uke 28-29

De fleste hoppet sannsynligvis i perioden

20. til 30. juli

 

Alke Alca torda

Bjørnøya: Enkeltindivid på Kapp Kjellstrøm og Fugleodden henholdsvis 29.6 og 30.6. To, fire og ti ind. henholdsvis Evensbukta, Nordkapp og Kapp Heinsius 29. og 30.6 (OKI) og min. seks ind. Sørhavna 11.6 (GBA).

 

Teist Cepphus grylle mandtii

Vinterregistreringer: To ind. ved kaia i Longyearbyen 5.1 (MLA), fem ind. (i både vinter og sommerdrakt) Vestpynten, Isfjorden 25.2 (MLA), også rapportert fra Farmhavna samme dag (HL&MP), ett ind. Hotellneset 2.11 (GBA) og ett ind. ved kaia i Ny-Ålesund 21.12 (BOF). Vår-”innsig”: Ca. 50 ind. i Adventfjorden 7.3. Individene lå i små ansamlinger fra to til syv ind. De aller fleste individene var i sommerdrakt, mens to til fire ind. var i overgangsdrakt og en i vinterdrakt (GBA). Innlandshekking: Ett ind. hadde tilhold i “canyon” Nøisdalen ca. 400 meter nedenfor havhestkolonien 1.8 (I&W). Arten ble også observert ved flere anledninger på “næringstrekk” inne i Nøisdalen i siste halvdel av 1980- tallet (GBA). Hekking: Det ble foretatt noen opptellinger i 17 kolonier, med tilsammen min. 1010 ind. (kap. 7.2.5). I Tusenøyane var det gjennomsnittlig omkring femti ind. knyttet til hver av øyene som ble besøkt i perioden 9. til 12.7.  Størst tilhold ble registrert ved Store Brækmoholmen og Arentzøya med henholdsvis 163 og 183 individ (S&P). De første ind. i vinterdrakt ble registrert 27.7 i Kongsfjorden (GBA).

 

Alkekonge Alle alle

Årets første registreringer: Ti ind. Hopen 7.3 (BLI). Småflokker kom inn til Hopen 31.3 og svermet med “latter” oppunder fjellet (GBA). Ca 50 ind. Adventfjorden 6.4 (KHA). Hekking: Det ble foretatt metodiske registreringer av alkekongekolonier på nordvest­hjørnet av Spitsbergen henholdsvis i Alkekongen i Magdalenefjorden og i syv kolonier på vestsiden av Hoelhalvøya (BEL, JOS). I tillegg er det gjort noen anslag over antall individer ved 18 hekkelokaliteter andre steder på Svalbard (kap. 7.2.5). Over fem tusen ind. ble registrert ved 11 av øyene i Tusenøyane. De fleste hekker i blokkmark og rullestein på flatmark. Størst tilhold ble registrert ved Bølschøya med min. 1300 ind. den 11.7 (S&P).

 

Lunde Fratercula arctica

Årets første registrering: To ind. i råk ved Hopen 9.4 (GBA, BLI). Hekking: Det er gjort opptellinger i 13 mindre kolonier på Bjørnøya, Krossfjorden og i Tusenøyane (kap.7.2.5). Arten har svært begrenset hekkeutbredelse i Tusenøyane. Det ble registrert hekke­lokaliteter på henholdsvis Store Brækmoholmen (16 ind.) og Bölscheøya (6 ind.) 9. og 10.7 (S&P).

 

Snøugle Nyctea scandiaca

Ett ind. Revneset, Adventfjorden 26.2 (OSØ), ett ind. 4.3 Isfjord Radio (TNV), ett ind. ble registrert ved to anledninger primo april ved Framhavna (HL&MP) og ett hunn-farget ind. på Lowzowfjellet, St. Jonsfjorden 29.6 (IGJ).

 

 

Bilde 5.17 De fleste snøugler som dukker opp på Svalbard, er ungfugler eller hunner. Foto: Odd Kindberg, Bjørnøya.

 

 

 

Tårnseiler Apus apus

Ett ind. fløy omkring husene i Longyearbyen 18.5 (GBA). Dette er en usedvanlig spesiell registrering med tanke på normal ankomsttid for arten på fastlandet.

 

Låvesvale Hirundo rustica

Ett. ind. ved Bjørnøya Radio 10.6 (stasjonsbesetning pers. medd. OKI). Ett ind. ble funnet død i ei lita grotte ved Kvalbukta, Bjørnøya 3.7 (JÅH).

 

Taksvale Delichon urbica

Ett ind. ble funnet noe forkomment i Ny-Ålesund 7.6. Fuglen døde 8.6 (BBR)*.

 

Linerle Motacilla alba

Ett ind. ved kaia i Longyearbyen 21.6 (Atle Brekken).

 

Buskskvett Saxicola rubetra

En ung hunn ble funnet død på Kvaløya, Tusenøyane 10.7 (S&P)*. Fuglen har høyst sannsynlig omkommet høsten 1994.

 

Steinskvett Oenanthe oenanthe

Vårtrekk ved Ny-Ålesund: Ett par ankom 23.5 (GBA). I perioden 24.5 til 1.6 var det daglig tilhold av fire til åtte individ i området (bilde 5.18). Den 31.5 hadde seks hanner og to hunner (tre hunner 25.5) tilhold i våtmarksområdet innenfor Thiisbukta. Høyst sannsynlig hadde mer en ti ind. tilhold i området i denne perioden (GBA). En hunn Hopen Radio 15.6 (PGO) og 26.6 (GBA). En hann landet på Lance i Nordisen (77oN og 30oØ) 26.6 (GBA). Hekking: Ett par matet flyvedyktige unger i Falliersfjellet, Krossfjorden 19.7 (BOF) og ett par med hekkeadferd ved Rødekorshytta, Reindalen 3.8 (PJO). Høst­registreringer: Ett ind. Todalen 7.9 (RTM) og ett ind. Longyearbyen 21.9 (BOF).

 

 

Bilde 5.18  Mye tyder på at det er den Islandske/Grønlandske underarten (leucorrhoa) som opptrer på Svalbard. Her er en av hannene som hadde tilhold i Ny-Ålesund i siste del av mai 1995. Foto: Georg Bangjord.

 

Svarttrost Turdus merula

En hann i Herwighamna, Bjørnøya 23.6 (OKI) og ett ind. Sveagruva primo oktober (REI).

 

Munk Sylvia atricapilla

En hann i stranda ved Carolinerdalen, Isfjorden 1.10 (Leif Egil Loe, Sigmund Spjelkavik m. fl.).

 

Kornkråke Corvus frugilegus

Ett noe “forkomment” ind. Bjørnøya Radio 4.4 (MAG).

 

Kråke Corvs corone 

Ett ind. Ny-Ålesund 6.7 (FME), Trinetyhamna, Magdalenafjorden 7.7 (JOS, BEL), Longyearbyen 10.7 og 17.7 (Ola Bie-Larsen m. fl.) og ved Gruve 7, Adventdalen 11.7 (pers. medd. GBA). Disse observasjonene dreier seg trolig om samme individ. Ett ind. ble sett ved Flatøra, Wijdefjorden 7.10 (TLØ). 

 

 

Bilde 5.19  Svarttrost og andre spurvefugler som ikke “hører hjemme” på Svalbard, vil i de fleste tilfeller “ende sine dager” på Svalbard. Foto: Georg Bangjord.

 

Stær Sturnus vulgaris

Ett ind. Bjørnøya Radio 10.4 (MAG), ett ind. Hopen Radio (bilde 5.20) 14.4 (BLI, PGO, GBA, ØWI m. flere)*, ett ind. i Vårsolbukta, Bellsund 13. til 15.4 (MLA) og to ind. Herwighamna, Bjørnøya 23.6 (OKI).

 

 

Bilde 5.20  Stærbesøk på Hopen 14. april. Den smakte på selspekket, men var tydeligvis ikke særlig begeistret. Foto: Georg Bangjord.

 

Bjørkefink Fringilla montifringilla

En hann Longyearbyen 20.5 (Sølvi Richarda), en hann Agardhbukta ultimo mai (pers. medd. GBA) og en hann Hopen 12.6 (PGO).

 

Grønnfink Carduelis chloris

En (3K+) hann Hopen 13.4. Fuglen ble fanget, ringmerket og sluppet (GBA, BLI, ØWI m. fl.). En grønnfink oppholdt seg også på Hopen Radio fra 6.4 og ca. 14 dager framover i 1994 (ØWI). Ett ind. ved flyplassen, Longyearbyen 25.5 (BOF) og ett ind. Longyearbyen ultimo mai (KAH).

 

Gråsisik Carduelis flammea

Ett ind. hadde tilhold i nedre deler av Longyearbyen i perioden 26.8 til 12.9 (RTM).

 

Snøspurv Plectrophenax nivalis

Årets første registreringer: Svalbardposten nevner en observasjon av snøspurv fra Longyearbyen den 20. mars. Registreringen ble ikke bekreftet. “Ankomst” for snøspurv til Longyearbyen kan regnes til 9. april, selv om de første individene ankom ti dager tidligere (fig. 5.2). Daglig tilhold ved stasjonen på Hopen fra og med 4. april (BLI, PGO, GBA). Trolig “ankomstkulminasjon” fra omkring 21.4 i Adventdalen. Småflokker “over alt” fram til 8.5 (OHA). En flokk på over 100 ind. i Adventdalen 15.5 (GBA). Hekking: Første egg ble registrert i Adventdalen senest 29.5 (GBA). Flyvedyktige unger i Ny-Ålesund 7.7 (JÅH). Siste registrering: En hann Hotellneset, Isfjorden 23.10 (OHA).