Fugl omkring Longyearbyen
Årlig forekommende arter (primært hekkefugl)

Smålom (Gavia stellata)

Ankommer i midten av mai. Syv-åtte par gjør hekkeforsøk i Adventdalen, henholdsvis i Isdammen og mindre tjern i dalføret. Finner føde i sjøen og da fortrinnsvis i Adventfjorden. Mellom fire og ti individ er vanlig å se i Adventfjorden gjennom hele sommerhalvåret. Forlater området i midten av september.Galleri

Foto: Georg Bangjord
Red -throated Diver

 

 

 

 

 

 

 


Havhest
(Northern fulmar)

Opptrer til alle årstider også i mørketiden. De første blir som regel sett trekkende ute i Isfjorden i det tussmørket er tilbake midt på dagen i månedsskiftet januar - februar. Hekker ikke i dette området, men 100 tusener hekker i indre deler av Isfjorden og kan sees på trekk til/fra koloniene. Midtsommers er det ikke uvanlig at hundrevis furasjerer i Adventdalsdeltaet. 

Galleri
Foto: Georg Bangjord
.
Fulmar
Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)

De første ankommer i første halvdel av mai. Adventdalen er et svært viktig samlingsområde for kortnebbgås under vårtrekket. Flere tusen beiter her hvert år i siste halvdel av mai. På det meste er nærmere 10 000 individ sett samtidig. Omkring 1990 begynte arten å hekke i nedre deler av Adventdalen. I 2007 hekket over femti par i dette området. Langt færre raster her gjennom høsten. De siste flokkene forlater området som regel mellom 20. og 25. september. Galleri
Foto: Georg Bangjord

Pink-footed Goose

Hvitkinngås (Branta leucopsis)

De første ankommer i første halvdel av mai. Noen hundre raster i området gjennom våren og da flest i Adventdalen. Arten begynte å hekke i området på slutten av 1990-tallet. I dag hekker flere hundre par. Videre er nedre deler av Adventdalen et svært viktig myteområde for arten, hvor omkring 1500 mytende gjess ble registrert i 2004.   Langt færre raster i området gjennom høsten. De siste flokkene forlater området som regel mellom 20. og 25. september.  Galleri
Foto: Georg Bangjord

Barnacle goose

Ringgås
(Branta Bernicla hrota)
Den lysbukede underarten av ringgås opptrer hver vår og høst i området. Vanligvis sees arten i flukt forbi området de siste dagene av mai og første halvdel av juni. Noen raster og da helst i Bjørndalen og i området omkring Moskuslaguna innerst i Adventfjorden. Småflokker kan ellers sees også andre steder i området og da helst på Hotellneset eller i Adventdalen. Høsttrekket går fra siste halvdel av august til midten av september og forekommer noe uregelmessig i området i denne perioden.

Galleri
 
Foto: Inge Bakkland

Brent goose

Stjertand
(Anas acuta)

Svært fåtallig og noe uregelmessig hekkefugl i Adventdalen. Ankommer normalt i løpet av mai. På det meste er tre par registrert i området. Vellykket hekking er påvist tre ganger, men det antas at arten gjør hekkeforsøk nesten årlig. De siste forlater området i august - tidlig september.

Galleri

Foto: Georg Bangjord


Northern pintail

Krikkand
(Anas crecca)

Svært fåtallig og noe uregelmessig hekkefugl i Adventdalen. Ankommer normalt i første halvdel av mai og er relativt vanlig å se i mindre antall i mai og juni. Kan opptre relativt tallrik under vårtrekket enkelte år, med over 20 individ samtidig. Klar overvekt av hanner. Det antas at arten gjør hekkeforsøk nesten årlig.  Svært få funn foreligger fra august eller senere.

Galleri

Foto: Stig Hammer


Common teal

Toppand (Aythya fuligula)

Opptrer årlig i mindre antall i mai og tidlig juni. Hyppigst i siste halvdel av mai. Arten er aldri påvist hekkende, verken her eller andre steder på Svalbard. Det foreligger ingen funn om høsten.

Galleri

 Foto: Inge Bakkland


Tufted duck

Ærfugl (Somateria mollissima)

Ærfugl er en av karakterartene i området og kan opptre i betydelig antall om våren og tidlig på sommeren. I overkant av 350 par gjorde hekkeforsøk i 2007. Størst hekkekonsentrasjon er i tilknytning til Hundegårdene i Adventdalsdeltaet. Normalt ankommer de første individene i slutten av mars, hvis det er åpent vann i området. De siste kan sees helt inn i starten på mørketiden tidlig i november. 
Galleri
Foto: Stig Hammer

Common Eider

Praktærfugl (Somateria spectabilis)

De første ankommer normalt i første halvdel av april. I mai kan flokker på flere j hundre forekomme en kort periode. Omkring 20 par gjør hekkeforsøk i Adventdalen. Hekkesuksessen ser ut til å være dårlig. Opptrer mer fåtallig og uregelmessig på sensommer og høst. Kan betraktes som vanlig i perioden ultimo april til primo juli fra Hotellneset til og med Adventdalen.
Galleri
Foto: Stig Hammer

King eider

Havelle (Clangula hyemalis)

Ankommer området normalt etter midten av mai, selv om enkelte kan forkomme vesentlig tidligere (gjelder de siste årene). Kan betraktes som vanlig men fåtallig i Adventfjorden og ved Isdammen hele sommerhalvåret. Omkring 15 par hekker i området. En oppsamling (30 til 40 ind.) finner ofte sted i indre del av Adventfjorden i månedsskifte august/september. De siste forlater området medio oktober.
Galleri
Foto: Inge Bakkland

Long-tailed duck

Svalbardrype (Lagopus muta hyperborea)

Vanlig, men fåtallig hekkefugl. Finnes i området hele året, men opptrer mer fåtallig gjennom mørketiden. Fra slutten av februar og det meste av mars kan store flokker forekomme. Har i all hovedsak tilhold i liene i hele området. Den er normalt lett å finne nær bebyggelsen i Longyearbyen og da spesielt på våren, når steggene spiller. Utover sommeren ser det ut til at lydytringen er noe høyere på natta. 


Galleri
Foto: Georg Bangjord


Svalbard rock ptarmigan

Sandlo (Charadrius hiaticula)
Vanlig, men fåtallig hekkefugl. Minimum 15 par hekker i området.  De første ankommer normalt omkring 20. mai. Opptrer normalt i de mer vegetasjonsfattige partiene i området gjennom hele sommerhalvåret. Mindre samlinger kan sees i Adventdalsdeltaet. De fleste forlater området i løpet av august og er sjelden å se inn i september måned.

Galleri
Foto: Stig Hammer


Ringed plover

Heilo (Pluvialis apricaria)

Svært fåtallig forekommende under vårtrekket. Det antas at arten hekker i Adventdalen, uten at det er bekreftet. Arten hekker forøvrig andre steder på Nordensköldland. Her kan arten sees og høres i slutten av mai og i juni. Senere på sommeren foreligger svært få registreringer. Opptrer også nesten årlig på Hotellneset og i Adventdalsdeltaet under vårtrekket. 

Galleri
Foto: Bjørn O. Frantzen


European golden plover

Sandløper (Calidris alba)

Er blant de aller siste trekkfuglene som ankommer området. De første ankommer normalt de første dagene i juni. Forekommer deretter fåtallig i første halvdel av juni. Etter den tid mer sporadisk og oftest single utover sommeren. Kan enkelte år sees i mindre flokker under vårtrekket i Adventdalsdeltaet. Er ikke bekreftet hekkende, selv om mye tyder på at noen få par hekker. Sees normalt ikke senere enn august, selv om det foreligger funn fra området i primo oktober.
Galleri
Foto: Stig Hammer

Sanderling

Fjæreplytt (Calidris maritima)

Klart mest tallrike og vidt utbredte vadefugl i området og ellers på Svalbard. Ankommer normalt fra midten av mai, selv om enkeltindivid har ankommet noe tidligere de senere år. Adventdalsdeltaet er klart det viktigste beiteområdet både under vår- og høsttrekket. Over 2000 individ er sett samtidig tidlig i juni og nesten 1000 individ ultimo september. Vanlig hekkefugl i hele området. Under høsttrekket i september og tidlig oktober, er det vanlig med over 400 individ. Enkeltindivid kan bli igjen til slutten av oktober og mer sjeldent inn i november måned. Galleri. 
Foto: Georg Bangjord

Purple sandpiper

Steinvender (Arenaria interpres)

Opptrer uregelmessig og fåtallig under vår- og høsttrekk. Sees vanligvis i strandkanten ute på Hotellneset og mer sjeldent inne i Adventfjorden. De fleste registreringene er gjort i slutten av mai.   Er ikke konstatert hekkende i dette området. Er forøvrig relativt ordinær hekkefugl andre steder i Isfjorden og ellers på Vestkysten.


Foto: Inge Bakkland


Turnstone

Myrsnipe
(Calidris alpina)

Ankommer normalt i etter 20. mai. Relativt vanlig hekkefugl i sentrale og nedre deler av Adventdalen. Området er et av Svalbards aller viktigste hekkeplass for arten. Kan enkelte år opptre i flokker opp mot femti individ i Adventdalsdeltaet under vår- og høsttrekk. Høsttrekket starter i juli og andel ungfugl i Adventdalsdeltaet er størst i første halvdel av august. De siste forlater området normalt tidlig i september, selv om enkeltindivid kan sees inn i oktober. 
Galleri
Foto: Inge Bakkland

Dunline

Polarsvømmesnipe(Phalaropus fulicarius)

Ankommer normalt i siste kvartal av mai. Relativt vanlig, men fåtallig hekkefugl. Sees ofte i strandsonen i Adventfjorden under vårtrekket. Hekker ved laguna på Hotellneset og i smådammene i Adventdalen. Mellom fem og ti par gjør årlig hekkeforsøk i de veinære deler av området. Hunnen forlater området normalt i løpet av juni. Hannene og ungene er ikke lett å få øye på i hekketiden. Voksne hanner sees normalt til primo august. Etter den tid foreligger svært få observasjoner. Sist sett tidlig i september.
Galleri 

Foto: Inge Bakkland


Red phalarope

Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Er blant de aller siste trekkfuglene som ankommer området. Noen få funn foreligger nærmest årlig fra området og da helst i løpet av de første dagene i juni. Betraktes som uregelmessig forekommende i området. Er bekreftet hekkende ved laguna på Hotellneset og mistanke om hekking foreligger i Adventdalen. Ingen høstfunn foreligger.

Galleri


Foto: Georg Bangjord


Red-necked phalarope

Storjo (Catharacta skua)

Fåtallig forekommende i sommerhalvåret fra mai til august. Sees relativt ofte på sjøen utenfor Bjørndalen, hvor den jakter på alkefugl. Ett par hadde territorie i Adventdalen og hekket der i noen år omkring 2005-2006.  Kunne i denne perioden sees ofte ved søppelfyllinga ved utløpet av Bolterdalen. Arten er forøvrig en vanlig og vidt utbredt hekkefugl ellers på Svalbard.

Galleri.

Foto: Georg Bangjord


Great skua

Tyvjo (Stercorarius parasiticus)

Årlig, men fåtallig hekkefugl i store deler av området. Ankommer normalt i siste kvartal i mai. Ca. 10 par hekker fra Bjørndalen via Adventdalen til Revneset. De aller fleste individene er av lys morf. De siste forlater området normalt i siste del av september, selv om enkeltindivid kan sees så sent som primo oktober.

Galleri
Foto: Inge Bakkland


Arctic skua

Fjelljo (Stercorarius longicaudus)

Er blant de aller siste trekkfuglene som ankommer området. Noen få funn foreligger årlig og da normalt i løpet av første kvartal i juni. Ikke uvanlig at enkeltindivid forekommer etter den tid, men sjelden inn i august måned. Er konstatert hekkende på Hotellneset før flyplassen ble anlagt. Mistanke om hekking i Adventdalen foreligger fra de senere år.

Galleri


Foto: Georg Bangjord


Long-tailed skua

Gråmåke  (Larus argentatus)

Årlig fåtallig forekommende i hele sommerhalvåret. Sees vanligvis i lag med polarmåker i Adventdalsdeltaet eller på Søppelfyllinga nederst i Bolterdalen. Voksne individ er observert i hekketiden i Bjørndalen og det er ikke umulig at arten gjør hekkeforsøk i lag med polarmåke i Fuglefjella vest av Bjørndalen. Hybrider mellom gråmåke og polarmåke alt. grønlandsmåke forekommer relativt hyppig i området.

Galleri
Foto: Stig Hammer


Herring gull

Sildemåke  (Larus fuscus)

Årlig fåtallig forekommende i sommerhalvåret, og da hyppigst i siste halvdel av mai og tidlig juni. Sees vanligvis i Adventdalsdeltaet, men også relativt ofte i Laguna på Hotellneset og på Søppelfyllinga nederst i Bolterdalen. 
Forekommer mer sjeldent i august og september. Både fullvoksne og yngre individ (vanligvis 2-3K) synes å opptre like hyppig.

Galleri

Foto: Stig Hammer


Lesser Black-backed gull

Svartbak (Larus marinus)

Årlig fåtallig forekommende i  sommerhalvåret. Synes å forekomme hyppigst i april og på senhøsten. Sees vanligvis i lag med polarmåker i Adventdalsdeltaet eller på Søppelfyllinga nederst i Bolterdalen. Hekker ikke i området.

Galleri


Foto: Stig Hammer


Great Black-backed gull

Krykkje 
(Rissa tridactyla)

Den klart mest tallrike måkearten i området. Ankommer normalt i midten av april, selv om enkelte sees før den tid. Mengder av krykkje kan til tider furasjere i sjøområdene i Adventfjorden gjennom sommeren. En viktig vaske- og hvilelokalitet er Laguna på Hotellneset. De fleste krykkje i området hører høyst sannsynlig til som hekkefugl i Fuglefjella vest av Bjørndalen, hvor tusener hekker. Sees vanlig til tidlig i oktober. Vinterfunn foreligger ved kaianleggene i et par tilfeller.

Galleri
Foto: Georg Bangjord


Black-legged kittiwake

Polarmåke
(Larus hyperboreus)

Vanlig forekommende i området så lenge det er åpent vann og utenfor mørketid. Adventdalsdeltaet er et viktig beite, hvile og samlingsområde for et hundretalls individ gjennom hele sommeren. Minimum 25 par hekker i området og da fortrinnsvis i fjellsidene rundt Platåberget. Hekking har også funnet sted på tundraen under Lia i Longyearbyen og i Laguna på Hotellneset. Sjelden gjest ved kaiene i mørketiden.

Galleri
Foto: Stig Hammer


Glaucous gull

Grønlandsmåke 
(Larus glaucoides)
Fåtallig, men årlig forekommende i området så lenge det er åpent vann også i mørketiden. Adventdalsdeltaet er et viktig tilholdssted for arten. To voksne individ som tilsynelatende ser ut til å være i par, er i en årrekke sett i nærområdene ved Longyearbyen. Disse er også sett i hekketiden, uten at hekking er påvist. Bemerkelsesverdig mange funn fra kaiområdet i mørketiden. På det meste med tre individ samtidig.  

Galleri


Iceland gull

Ismåke 
(Pagophila eburnea)

Fåtallig forekommende i tiden mars til august. Kan opptre noe vanligere under vårtrekket i april-mai. Opptrer mer sjeldent ut over denne perioden. På 1990-tallet rastet et betydelig antall ismåker i Adventfjorden under vårtrekket, hvor det på det meste ble registrert over 100 individ samtidig. I de senere årene er forekomsten langt mer beskjeden. Hekker ikke i området. 

Galleri
Foto: Stig Hammer


Ivory gull

Rødnebbterne 
(Sterna paradisaea)

Er blant de aller siste trekkfuglene som ankommer området. De første sees normalt i månedsskifte mai/juni. Sees ved sjø i hele området fram til midten av september. Deretter mer fåtallig og uregelmessig ut september måned. Hekker i koloni ved Laguna på Hotellneset, samt i nedre del av Longyearbyen og i Adventdalsdeltaet, hvor det er størst hekketetthet i nærområdene ved Hundegårdene. 

Galleri
Foto: Georg Bangjord


Arctic tern

Alkekonge 
(Alle alle)

Ankommer normalt primo april med sverming utenfor koloniene. Permanent tilhold ved hekkeplassene fra ultimo april og til de forlater området i august. Store kolonier finnes i liene i Platå- berget mot Longyearbyen og Bjørn- dalen. Sees ofte i små tette flokker i flukt til/fra kolonien og mer sparsomt fiskende i Adventfjorden. I slutten av september og i oktober kan noen forekomme på Isfjorden. Forekommer relativt hyppig ved kaiene i Longyearbyen så lenge det er åpent vann i mørketiden. Galleri
Foto: Georg Bangjord

Little auk

Lunde 
(Fratercula arctica)

Ankommer sist av alle alkefuglene i området. Kan sees ute på Isfjorden og i Adventfjorden fra medio mai til medio oktober. Hekker ikke i området, men flere tusen hekker i Isfjorden og kan således sees i flukt til/fra koloniene eller fiskende på sjøen.

Galleri

Foto: Georg Bangjord


Atlantic puffin

Teist 
(Cepphus grylle)

Forekommer til alle årstider så lenge det er åpent vann i fjorden. En klar økning av antall individer skjer i slutten av februar og gjennom mars måned. Opptrer vanlig landnært i hele området. Hekker i bergene ofte høyt oppunder toppene. Eksempelvis hekker mange i Platåberget mot Longyearbyen. Opptrer svært fåtallig i tiden fra medio oktober og inn i mørketiden. Etter mørkets frambrudd ankommer ofte en del teist som har tilhold ved de opplyste kaianleggene til isen fortrenger dem.


Galleri
Foto: Georg Bangjord


Black guillemot

Polarlomvi
(Uria lomvia)

Sammen med alkekongen den klart mest tallrike alkefuglen i området. Ankommer normalt i midten av april, selv om enkelte sees før den tid. Ti tusenvis hekker i fuglefjella rett vest av Bjørndalen. Mengder kan sees på sjøen vest for Bjørndalen gjennom hele sommeren til de forlater området i løpet av august.  I slutten av september og i oktober kan noen forekomme på Isfjorden. Opptrer fåtallig og uregelmessig ved kaiene i Longyearbyen så lenge det er åpent vann i mørketiden.
Galleri
Foto: Georg Bangjord

Brünnich's guillemot

Steinskvett
(Oenanthe oenanthe)

Svært fåtallig forekommende under trekket fra medio mai og ut måneden, samt fra medio september til medio oktober. Er ikke konstatert hekkende i området. Kan enkelte år forekomme mer hyppig under trekket. Eksempelvis var det over 50 steinskvett i området den 16. mai 1997. Opptrer ofte ved bebyggelse og de to sikreste stedene for denne arten er ved Hundegårdene og på Søppelfyllinga i nedre del av Bolterdalen.

Galleri

Foto: Bjørn O. Frantzen


Northern wheatear

Snøspurv
(Plectrophenax nivalis)

Den eneste, men til gjengjeld tallrike hekkende spurvefugl i området. De første hannene ankommer normalt i første kvartal av april, selv om enkelte kan forekomme før den tid. Hunnene ankommer noe senere. I år med mye snø i mai, kan store flokker opptre i Longyearbyen. Hekker i hele området. Høsttrekket ser ut til å gå i august- september, selv om flokker på hundrevis kan forekomme ultimo september og primo oktober. Sistnevnte kan være snøspurv fra Grønland på vei sørøstover til overvintringsområdene. Noen få opptrer inn i november måned.
Galleri
Foto: Stig Hammer

Snow bunting