FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og viktige fuglelokaliteter i og ved Bjørndalen

Nedre del av dalføret
Nede ved stranden ligger et lite "ustabilt" vann som endrer karakter alt etter årstid og vannføring i Bjørndalselva. Endel av krykkjene som hekker i Fuglefjella rett vest av Bjørndalen, hviler og vasker seg her. Ofte sitter noen polarmåke, hvitkinngås og fjæreplytt på samme sted.

En av få gode lokaliteter for ringgås ved Longyearbyen er i fuktsiget nedenfor steinfyllinga i nedre del av dalføret (se bilde i galleriet for området). Her beiter ringgjess trolig årlig i månedsskifte mai/juni. Dette gjelder også i slutten av august og primo september, men da noe mer uregelmessig.

Hvitkinngåsa hekker i stupene under Fuglefjella og noen av kullene trekker innom nedre del av Bjørndalen. De blir ikke særlig langvarig i området pga. predasjon fra fjellrev. Hvitkinngjess uten unger beiter og raster i området gjennom hele sommerhalvåret.

Ellers hekker tyvjo, fjæreplytt, sandlo og snøspurv her.

Fuglefjella
Alkekongen setter sitt preg på området, med store kolonier i lia opp mot Platåberget. De ankommer i første halvdel av april og forlater området i midten av august.

I Fuglefjella øst for Bjørndalen hekker polarlomvi og krykkje i betydelige antall. Av andre hekkefugl finnes: polarmåke, teist, alkekonge, lunde og hvitkinngås.

Isfjorden
Om våren ligger ofte store ærfuglflokker på grunnene utenfor Bjørndalen- Vestpynten. Ærfugl forekommer ellers på sjøen i dette området gjennom hele sommerhalvåret. Øvrige arter som er vanlige på sjøen i dette området i sommerhalvåret er: smålom, havhest, krykkje, polarmåke, storjo, tyvjo, rødnebbterne, teist, polarlomvi, alkekonge og lunde.