FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og viktige fuglelokaliteter på og ved
Hotellneset

Laguna på Hotellneset
Dette området er et viktig hekke- og rasteområde for våtmarksfugler. Ferdsel utenfor vei i nærområdene rundt laguna kan til tider være svært uheldig og da spesielt i tiden fra etablering og hekketid fra mai til ut august. Enkelte rødnebbterner som kommer sent i gang med hekkingen, har unger som ikke kan fly så sent som midten av september. Havelle, ærfugl, polarsvømmesnipe, sandlo og rødnebbterne som hekker på bakken i området, kan lett bli skremt bort fra egg/unger som da kan bli et lett bytte for polarmåke og tyvjo.

Hvitkinngåsa ankommer i midten av mai og hekker i nærområdene. Familiegrupper samles her og har tilhold i Laguna hele sommeren og fram til de drar i september. Kortnebbgås trekker stort sett over, men en del kan beite på tundraen i nærområdene under vårtrekket i mai. I slutten av mai og tidlig juni kan også ringgåsa forekomme, hovedsakelig trekkende forbi.

Den mest tallrike arten er krykkja. Den vasker og hviler seg her i store flokker mellom næringssøk og opphold på hekkeplass. De vender puljevis tilbake til hekkeplassen i Fuglefjella vest for Bjørndalen. De første ankommer Adventfjorden i første halvdel av april og de siste flokkene er fortsatt til stede selv etter at frosten har islagt Lagunevannet i slutten av september og tidlig oktober. Øvrige av Svalbards måkefuglarter som ismåke (trekker stort sett forbi) og polarmåke, er også å finne i området. Flere par tyvjo hekker i området rundt flyplassen. Svartbak, grønlandsmåke, sildemåke, hettemåke, fiskemåke og sabinemåke forekommer mer sporadisk.

Havelle og ærfugl er de eneste andefuglene som hekker i området. Praktærfuglene er vanlige på sjøen gjennom hele vår og førsommeren, samt at en del hunnfugl kan ligge i laguna midtsommers og fram til midten av august. Under vårtrekket er det ikke uvanlig med besøk av mer eksotiske ender som krikkand, stjertand, stokkand og toppand.

Blant vadefuglene er fjæreplytten den mest tallrike. I Laguna er det vanlig med flere enn ti fjæreplytt. Noen få par hekker i nærområdet. Øvrige vadefugler som hekker årlig i nærområdene er sandlo og polarsvømmesnipe, hvor 2-3 par vanligvis forekommer. Videre forekommer myrsnipe, sandløper, steinvender og heilo, uten at de hekker.

Rødnebbterna er kanskje den arten folk flest legger merke til i hekketiden, hvor dens aggressive forsvar av egg og unger medfører forundring og vrede for de som kommer for nær. Rødnebbternene ankommer i første uka av juni og forlater området normalt i første halvdel av september. Tidligere hekket over 150 par her. I dag er det langt færre.

Den eneste spurvefuglen som har fast tilhold her og som hekker i nærområdene er snøspurven.

Isfjorden
Om våren ligger ofte store flokker med ærfugl og praktærfugl på grunnene utenfor Hotellneset. Ærfugl forekommer ellers på sjøen i dette området gjennom hele sommerhalvåret. Øvrige arter som er relativt vanlige overflygere og liggende på sjøen i dette området i sommerhalvåret er: smålom, havhest, storjo, teist, polarlomvi, alkekonge og lunde.