FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og viktige fuglelokaliteter i og ved
bebyggelsen i Longyearbyen

Longyearelvdeltaet
Dette området er et hekke- og rasteområde for våtmarksfugler. Ferdsel utenfor vei i nærområdene nedenfor hovedveien er uheldig i tiden fra etablering og hekketid fra mai til ut august. Enkelte rødnebbterner som kommer sent i gang med hekkingen, har unger som ikke kan fly så sent som midten av september. Havelle, ærfugl, fjæreplytt, sandlo og rødnebbterne som hekker på bakken i området, kan lett bli skremt bort fra egg/unger som da kan bli et lett bytte for polarmåke og tyvjo. Polarsvømmesnipe er også funnet hekkende her.

Ved utløpet av Longyearelva er det ofte hvilende polarmåker, krykkje og fjæreplytt. Relativt ofte kan andre måkefuglarter også forekomme i området. Eksempelvis svartbak, grønlandsmåke, sildemåke, og hettemåke sees årlig, mens fiskemåke, sabinemåke og rosenmåke er mer sjeldne gjester.


Blant vadefuglene er fjæreplytten den mest tallrike og kan sitte i store flokker på flere hundre individ i dette området på flo-sjø. Øvrige vadefugler som opptrer årlig ved utløpet av elva er: myrsnipe, sandløper og steinvender. En rekke mer uvanlige vadefugl er også funnet her som for eksempel: sotsnipe, rødstilk, svarthalespove, småspove og polarsnipe.

Liene på begge sider av Longyeardalen
I fjellsiden på begge sider av Longyeardalen finnes store kolonier av alkekonge. I tillegg hekker hvitkinngås, kortnebbgås, svalbardrype, teist, polarmåke og snøspurv.

Hvitkinngåsa ankommer i midten av mai og hekker i nærområdene, blant annet oppunder Platåberget i lia opp fra Longyeardalen. Familiegrupper trekker ofte gjennom byen og til nedre deler av Adventdalen hvor de voksne myter og ungene vokser opp. Kortnebbgås er også funnet hekkende i lia under Platåberget. Ferdsel i lia i juni og tidlig juli kan således være uheldig for gjessene som hekker der. Det er flere par polarmåke som hekker på samme sted og egg/unger blir således et lett bytte for polarmåke, under menneskelig forstyrrelse.

Snøspurven er den eneste spurvefuglen som hekker her og opptrer til gjengjeld vanlig i hele sommerhalvåret. En rekke spurvefuglarter har gjennom årene blitt funnet i Longyearbyen og den samlede artslisten for området er uvanlig høy. Dette skyldes i første rekke en høy dekningsgrad gjennom lang tid. Foruten snøspurv, er gråsisik påvist hekkende ved to anledninger.

Fugl ved hundegården ved Adventdalsdeltaet
Se delområde 4: Deltaet i Adventdalen.

Kikking etter fugl i mørketiden
Ved kaiene kan man i mørketiden se sjøfugl som blir tiltrekket av lyset fra kaiene og øvrig bebyggelse. Her er det vanlig å kunne observere teist, polarlomvi og alkekonge. Mindre hyppig forekommer polarmåke, grønlandsmåke og krykkje. Både gulnebblom, brunnakke og siland er også sett i mørketiden ved kaiene. Les her for mer detaljert informasjon om mørketidskikking på fugl i Longyearbyen: http://www.loff.biz/LoFF_morketid.html