FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og fuglekikking i Adventdalsdeltaet og i indre Adventfjord 

Adventdalsdeltaet 
Dette området er et av Svalbards aller viktigste våtmarksområde. Her er det ofte isfri fjære tidligere på året enn hos andre sammenlignbare store elvedelta (nevner her: utløpet av Reindalen, Sassendalen og Grøndalen) og kommer således i en særstilling for rastende våtmarksfugl tidlig på våren. Området er et viktig beite- og rasteområde for en lang rekke vannfugl i sommerhalvåret. Her raster tusener av fjæreplytt hvert år. På det meste er over 2000 fjæreplytt sett samtidig i deltaet. Ingen annet fjæreområde på Svalbard har ei like innholdsrik artsliste med vannfugl som Adventdalsdeltaet. Her er over 70 arter vannfugl funnet, hvorav hele 23 forskjellige arter vadere.

I tillegg til å være et viktig beite- og rasteområde, er også deltaet et viktig hekkeområde for en rekke vannfugl. Ferdsel i områdene ovenfor flomål er uheldig i tiden fra etablering og hekketid fra mai til ut august. Enkelte rødnebbterner som kommer sent i gang med hekkingen, har unger som ikke kan fly så sent som midten av september. Havelle, ærfugl, fjæreplytt, polarsvømmesnipe, sandlo og rødnebbterne som hekker på bakken i området, kan lett bli skremt bort fra egg / unger som da kan bli et lett bytte for polarmåke og tyvjo. 

I deltaet kan hundrevis av krykkje, havhest og rødnebbterne furasjere under spesielle omstendigheter med mye mat i sommermånedene. Også mengder med ærfugl har sitt oppvekstområde for ungene her. 

På flosjø hviler ofte en del sjøfugl på ørene som ikke oversvømmes. Her kan flokker med ærfugl, vadere og måker hvile.
Relativt ofte sees mer fåtallige forekommende måkearter for Svalbards vedkommende: ismåke, svartbak, grønlandsmåke, sildemåke og gråmåke. Blant de mer uregelmessige måkene opptrer også fiskemåke og hettemåke. Blant mer sjeldne gjester er: sabinemåke, rosenmåke, ringnebbmåke og kanadahettemåke.

Indre Adventfjord
Her beiter og fisker en rekke sjøfugl. Vanlig forekommende er: smålom, havhest, praktærfugl, ærfugl, havelle, teist, og polarlomvi.

Hundegården med nærområdet
Her ligger et av Svalbards viktigste hekkeplass for ærfugl. Over 350 par ærfugl gjorde hekkeforsøk i indre Adventfjord / Adventdalen i 2007, hvorav majoriteten hekket ved hundegården. I nærområdet til hundegården hekker også: havelle, polarsvømmesnipe, sandlo, fjæreplytt og rødnebbterne. Trolig har også svømmesnipe og krikkand også gjort hekkeforsøk her. Et av de aller viktigste "hotspot"- lokalitetene i nærområdet til Longyearbyen, er nettopp dette området inklusiv de næringsrike dammene i siget rett øst av hundegårdene. Her er en lang rekke mer sjeldne arter blitt registrert i løpet av de siste årene. Det er først tidlig på 1990-tallet at området begynte å bli særlig frodig pga. økt næringssig fra hundegårdene som etablerte seg her på slutten av 1980-tallet.  

I nærområdet til hundegårdene er bl.a. følgende arter ordinære i slutten av mai og i juni måned: hvitkinngås, kortnebbgås, ærfugl, havelle, krikkand, myrsnipe, polarsvømmesnipe, sandlo og fjæreplytt,

I tilknytning til hundegården opptrer også uvanlig mange gjestende spurvefugl. Her er en lang rekke spurvefugl hatt tilhold gjennom årene. Steinskvett er den spurvefugl etter snøspurven som opptrer oftest. Dernest er svarttrost, rødvingetrost, gråtrost, låvesvale og gråsisik sett flere ganger. Blant mer sjeldne funn kan nevnes: gulbrynsanger og bøksanger.