FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER

 

Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og fuglekikking i sentrale deler av Adventdalen 

Adventdalen er en stor dal og fuglekikking her er enklest ved bruk av bil eller sykkel etter hovedveien mellom Longyearbyen og Bolterdalen / Gruve 7. Det er over en mil fra Longyearbyen til Bolterdalen. Her som andre steder i området, er det størst artsutvalg og mest fugl i siste halvdel av mai. Langs etter hovedvei og sideveier i Adventdalen er det en rekke fine mindre vann og fuktdrag, hvor artsmangfoldet er noe høyere enn på de tørrere partiene av tundraen. Ved de mindre vatna er det alltid noe våtmarksfugl på våren og tidlig sommer. Utover sensommer og høst kan det fortone seg usedvanlig tomt for fugl, selv på lokaliteter som tilsynelatende ser næringsrike ut. 

Lomdammen og andre mindre vann ved vei i området mellom Endalen og Todalen
I Lomdammen hekket smålommen i mange år på 1990-tallet og fikk fram unger flere ganger. I nyere tid har den gjort flere hekkeforsøk uten at den har lyktes. Trolig er det fjellreven som er årsaken til dette. I 2008 ble det gjort forsøk på å lage ei kunstig øy ute på vatnet for å bedre forholdene for smålommen. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2009. 

Ved disse dammene hekker praktærfugl årlig, men hekkesuksessen ser ut til å være dårlig. Fra ett til tre par polarsvømmesnipe gjør også årlig hekkeforsøk her. Blant andre vadere er det fortrinnsvis fjæreplytt og myrsnipe i tilknytning til dammene. Både stjertand og krikkand gjør hekkeforsøk i nærheten av disse dammene, men vellykkede hekkinger er sjeldne. 

Isdammen 
Isdammen er Longyearbyen sin drikkevannskilde og er i all hovedsak bestående av vann som kommer med Endalselva. På breddene rundt vatnet (bortsett fra hele nordøstsiden som er veifyllinga til Adventdalsveien), er det til dels rik vegetasjon, hvor gjess, ender og vadefugl finner tilhold. Det er lurt å bruke kikkerten langs breddene av Isdammen, for det er alltid endel fugl å se på de partiene som er lengst bort fra veien. Spesielt rikt er sørøstenden. Her har smålom, kortnebbgås, hvitkinngås, ærfugl, praktærfugl, havelle og tyvjo ofte tilhold.

Adventdalen generelt
Adventdalen er generelt et viktig dalføre for rastende kortnebbgjess og hvitkinngås under vårtrekket. Blant disse gjessene er det ofte andre gåsearter å se på den tiden det er på det meste med gjess i siste halvdel av mai. 

I tillegg til å være et viktig beite- og rasteområde, er også deltaet et viktig hekkeområde for en rekke vannfugl. Ferdsel i områdene ovenfor flomål er uheldig i tiden fra etablering og hekketid fra mai til ut august. Enkelte rødnebbterner som kommer sent i gang med hekkingen, har unger som ikke kan fly så sent som midten av september. Havelle, ærfugl, fjæreplytt, polarsvømmesnipe, sandlo og rødnebbterne som hekker på bakken i området, kan lett bli skremt bort fra egg / unger som da kan bli et lett bytte for polarmåke og tyvjo.