FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Karakterarter og fuglekikking på Fivelflya i Adventdalen 

Dette er et viktig beite- og hekkeområde for våtmarksfugl. Store arealer med våt tundra og flere mindre tjern gjør området attraktivt for smålom, vadere og ender. 

Rasteområde vår- og høst
Fuktdragene er tidlig snøfrie og blir således viktig beiteområde for gjess (fortrinnsvis kortnebbgås og hvitkinngås). Her raster flere tusen Svalbardgjess i siste halvdel av mai. I tillegg opptrer ofte andre gåsearter. I Adventdalen blir følgende arter nærmest årlig observert under vårtrekket i mai: grågås, tundragås og snøgås. I tillegg er følgende gjess også sett: stripegås, sædgås og kanadagås. En del gjess raster også her gjennom høsten og da normalt i beskjedne antall.

Hekkeområde
Følgende arter hekker i området: smålom, ærfugl, praktærfugl, myrsnipe, sandlo, fjæreplytt og tyvjo. 

Beite- og oppvektområde for gjess
Både hvitkinngås og kortnebbgås myter og har tilhold i området gjennom hele oppvekstperioden for kullene. På denne tiden er de følsom for menneskelig aktivitet. Det er normalt liten ferdsel i dette område og mange gåsefamilier velger således å ha tilhold her bl.a. av den grunn.

Oppfordring
Det anbefales å unngå ferdsel i området i hekke- og myteperioden for gjess. Det er fult mulig å ta område i øyesyn ved bruk av teleskop fra veisiden av Adventdalen. Bak gamle nordlysstasjonen er et fint utgangspunkt.