FUGLEGUIDE 
FOR LONGYEARBYEN MED NÆROMRÅDER


Kart over området

Artsvis gjennomgang


Årshjul karakterarter

1. Bjørndalen
Karakterarter
Galleri

2. Hotellneset

Karakterarter
Galleri

3. Longyearbyen
Karakterarter
Galleri

4. Deltaet i Adventdalen
Karakterarter
Galleri

5. Adventdalen, sentralt
Karakterarter
Galleri

6. Adventdalen, Fivelflya
Karakterarter
Galleri

7. Adventdalen, Todalen-Bolterdalen
Karakterarter
Galleri


Viktige fuglelokaliteter ved utløp av Bolterdalen-Todalen

Søppelfyllinga
Her har ofte store måker og da i all hovedsak polarmåke tilhold i sommerhalvåret. På det meste er over 200 måker registrert ved lokaliteten. Fyllingen vil avvikles i løpet av kort tid, slik at forekomstene av stormåker vil opphøre. Blant  polarmåkene er det ofte tilhold av andre måkearter. Følgende arter opptrer mer uregelmessig: svartbak, gråmåke, grønlandsmåke, sildemåke og hettemåke, samt hybrid mellom polarmåke / grønlandsmåke x gråmåke.
På søppelfyllinga er det stor produksjon av insekter, noe som tiltrekker bl.a. snøspurv, fjæreplytt og sandlo. I tillegg forekommer ofte mer uvanlige arter som: steinskvett og rødvingetrost. I løpet av de siste årene er følgende spurvefugl sett på fyllinga: linerle, heipiplerke, gråtrost, hagesanger og tornskate. Dvs. at søppelfyllinga på linje med hundegården ved Longyearbyen, er de to lokalitetene som oftest huser spontant forekommende spurvefugl. Følgende arter hekker på/ved lokaliteten: kortnebbgås, fjæreplytt, sandlo og snøspurv.

Fukttundra og bekkesig i området nedenfor søppelfyllinga
Dette er et viktig beite- og hekkeområde for våtmarksfugl. Fuktdragene er tidlig snøfrie og blir således viktige beiteområder for gjess (fortrinnsvis kortnebbgås og hvitkinngås). Blant Svalbardgjessene opptrer ofte andre gåsearter. I Adventdalen blir følgende arter nærmest årlig observert under vårtrekket i mai: grågås, tundragås og snøgås. I tillegg er følgende gjess også sett: stripegås, sædgås og kanadagås.

Området forøvrig
Det er flekkvis frodig tundra og fuktdrag langs hovedveien hvor man kan se gjess, ærfugl og vadefugl fra bilvinduet. Følgende arter er ordinært godt synlig fra vei under våren-førsommeren:
kortnebbgås, hvitkinngås,  ærfugl, svalbardrype, tyvjo, polarmåke, fjæreplytt, myrsnipe, sandlo og snøspurv. Mer uregelmessig og fåtallig: krikkand, stjertand og heilo.

Lia opp mot Gruve 7
Her kan man oppleve Svalbardrypa.