Kommentarer til artslisten

Sorteres alfabetisk etter artsnavn

Hvitkinngås
I Isfjorden myter flere tusen hvitkinngås. Ett av de viktigste myteområdene er nedre deler av Adventdalen, hvor i overkant av 1500 voksne hvitkinngås hadde tilhold i slutten av juli 2005.

Figur 1. Mytende hvitkinngås i Adventdalen sommer 2005 (GBA,VBA,RBE).

Krikkand
Siden de første krikkendene ankom nærområdene ved Longyearbyen den 6. mai, er antall fugler økt "jevnt å trutt". Den 15. mai ble hele 21 hanner og 9 hunner registrert av MLA og RBE. Dette er et rekordhøyt antall for Svalbard. Fuglene forflytter seg raskt mellom lokalitetene hvor de oppholder seg, derfor oppfordres det til å være varsom med å legge sammen fugler som er sett på ulike steder (hvis det går lang tid mellom besøket av de enkelte lokalitetene).

Snøgås
I minimum 11 år er det nærmest årlig blitt observert snøgås på vårtrekket i Adventdalen. Det har vært to fugler i lag, samt en singel snøgås som har hatt tilhold i lag med kortnebbgjessene. De to fuglene er blitt tolket som et par snøgås alle disse årene. Det ene individet er merkbart mindre enn det andre. Sist vinter ble "snøgåsparet" fanget og ringmerket i Danmark. Da skulle det vise seg at det faktisk var en voksen hann av nominatnrasen (Chen c. caerulescens)- den minste og underarten (Chen c. atlanticus)- den største (disse er svært like). Trolig er det disse fuglene som nå (15. mai 2005) oppholder seg i Adventdalen.

Snøgås. Disse fuglene hadde tilhold i Adventdalen i mai 1994. Foto: Oddvar Hagen.

Storjo
Nykommer som hekkefugl i Adventdalen? I de tre siste årene har et par storjo hatt tilhold i Adventdalen i området ved utløpet av Bolterdalen. Trolig gjør de hekkeforsøk i området, uten at det er bekreftet. De første individet ble sett inne i Adventdalen 14.mai i år (JSC,LÅB,BCN) og den 17. mai var trolig paret på plass igjen (PBR,BFU). Arten var en sjeldenhet på Svalbard for 30 år siden, nå er den relativt vanlig hekkefugl rundt hele øygruppen.

Ærfugl
Ett av de viktigste hekkeområdene for ærfugl i Isfjorden ligger på sørvestsiden av Adventfjorden. Her gjorde nærmere 300 ærfuglhunner hekkeforsøk i 2005. Spesielt området rundt hundegårdene ved Adventdalsdeltaet har høy hekketetthet. Ved enkle tiltak kan dette utvikles til å bli et enda bedre hekkeområde for ærfugl, havelle, rødnebbterne og polarsvømmesnipe som igjen vil øke opplevelsesverdien for folk i nærområdet til Longyearbyen.
 
Ærfuglhunner hviler ved hundegården 27.7.2005.                 Ærfuglhunner med ungekull i dam ved hundegården juli 2005.