English

Hva skal rapporteres inn til komiteen?  
Majoriteten av de uvanlig forkommende fuglene på Svalbard og Jan Mayen er vanlige forekommende arter på fastlandet. Til eksempel er en av Norges mest tallrike fugl, løvsanger, meget sjelden gjest og er bare registrert på Svalbard en gang. Observasjoner av arter som er lett gjenkjennelige og som ikke er sjelden på fastlands Norge, ønskes dokumentert de fem første funnene (se artslista med status). Dvs. hvis det blir gjort observasjon av til eksempel blåmeis (som tidligere ikke er registrert i ansvarsområdet), må observasjonen beskrives/ dokumenteres for at den skal kunne godkjennes. Årlige forekommende gjestende arter som til eksempel stokkand, toppand, stellerand, småspove, rødstilk, grønlandsmåke og rødvingetrost trenger ingen dokumentasjon, selv om man ønsker rapport om samtlige funn. Hovedregelen er at komiteen ønsker tilsendt alle observasjoner av fugl som ikke hekker årlig på Svalbard, samt alle observasjoner av fåtallige hekkefugler som islom, krikkand, stjertand, svartand, heilo, svømmesnipe, polarsnipe, fjelljo, sabinemåke, fiskemåke, gråmåke og steinskvett.

Liste over hva som ønskes rapportert 

Rapportskjema LRSK   

Nasjonale sjeldenheter kan også rapporteres direkte til Norsk Sjeldenhetskomite for Fugler

"Speilvending"
Alle arter som ikke er oppført tabell, ønskes innrapportert i sin helhet. Det kan gjøres til komiteenes sekretær ved epost. Klikk her!
Arter som krever NSKF behandling (dvs. en vurdering fra Nasjonal sjeldenhetskomite forfugl, bes benytte NSKF’s egne rapportskjema.

Fenologi (vår- og høsttrekk)  
Komiteen setter pris på tilsendte registreringer av alle første og sistegangsobservasjoner av trekkfugl det enkelte år. I tillegg ønskes samtlige observasjoner av trekkfugl og andre vanlige forekommende fugl registrert i spesifisert tidsrom (se tabell).