I perioden 10. til 29. juni 2006 ble følgende fuglearter sett på Bjørnøya. 

Smålom, Gavia stellata >80 par
Islom, Gavia immer 3 ad + ca. 25 ungfugl   Bilde
Havhest, Fulmarus glacialis xxx xxx
Havsvale, Hydrobates pelagicus 1 ind.
Havsule, Morus bassanus 5 observasjoner (7 ind.).
Tundragås, Anser albifrons 1 ind.
Kortnebbgås, Anser brachyrhynchus ca. 150 par
Stripegås, Anser indicus 1 ind.
Hvitkinngås, Branta leucopsis 4-5 observasjoner. ca. 10 ind.
Ringgås, Branta bernicla 2-3 ind. sett jevnt første 10. dager
Stokkand, Anas platyrhynchos 2 hann og 1 hunn
Krikkand, Anas crecca 1 hann sett to steder
Toppand, Aythya fuligula to hann
Ærfugl, Somateria mollissima 400-500 par
Praktærfugl, Somateria spectabilis 5-10 ind. hovedsaklig hunnfuglfargede ind. + 1 ad. hann
Stellerand, Polysticta stelleri 1 hunnfuglfarget
Havelle, Clangula hyemalis >60 par
Kvinand, Bucephala clangula 1 ad hann
Rype sp. Lagopus sp. flere funn av ekskrementer
Tjeld, Haematopus ostralegus 1 ind. sett mange steder, samt tre ind. i lag.
Sandlo, Charadrius hiaticula >70 ind. De fleste ikkehekkere. Svært fåtallig hekkefugl.
Heilo, Pluvialis apricaria flere observasjoner. ingen hekking.
Polarsnipe, Calidris canutus >50 ind. trekk
Sandløper, Calidris alba >60 ind. trekk
Fjæreplytt, Calidris maritima vanlig hekkefugl. > 200 par
Steinvender, Arenaria interpres fåtallig hekkefugl. >20 par
Myrsnipe, Calidris alpina svært fåtallig hekkefugl. 5-10 par
Rødstilk, Tringa totanus mange observasjoner av 1-3 ind. ingen hekking
Svarthalespove, Limosa limosa 1 og 2 ind. sett flere steder
Småspove, Numenius phaeopus 1-5 ind. sett relativt hyppig. ingen hekking
Polarsvømmesnipe, Phalaropus fulicarius >50 par
Svømmesnipe, Phalaropus lobatus 2 ind. trolig hekking
Storjo, Catharacta skua > 340 par
Polarjo, Stercorarius pomarinus 1 trekk
Tyvjo, Stercorarius parasiticus vanlig hekkefugl.
Fjelljo, Stercorarius longicaudus 4-5 observasjoner av enkeltind. hovedsaklig sub.ad.
Hettemåke, Larus ridibundus to observasjoner av enkeltind-
Fiskemåke, Larus canus 4 par hekker
Gråmåke, Larus argentatus fåtallig. >15 ind,  3-4 mulige par i hekke"modus"
Sildemåke, Larus fuscus >15 ind. Hekking bekreftet to steder. Bilde
Svarbak, Larus marinus >60 ind. Hekking flere steder
Krykkje, Rissa tridactyla Svært vanlig hekkefugl. xxx xxx
Sabinemåke, Larus sabini ett ind.
Polarmåke, Larus hyperboreus vanlig hekkefugl xxx
Grønlandsmåke, Larus glaucoides ett ind.
Lattermåke, Larus atricilla 1 ad. Bilder
Rødnebbterne, Sterna paradisaea relativt vanlig hekkefugl. trolig >200 par
Alkekonge, Alle alle vanlig hekkefugl xx xxx
Lunde, Fratercula arctica vanlig hekkfugl xx xxx
Teist, Ceppus grylle vanlig hekkefugl x xxx
Lomvi, Uria aalge vanlig hekkefugl xxx xxx
Polarlomvi, Uria lomvia vanlig hekkefugl xxx xxx
Alke, Alca torda fåtallig hekkefugl xxx
Snøugle, Bubo scandiaca 1 ind.
Tårnseiler, Apus apus 1 ind.
Låvesvale, Hirundo rustica 1 ind.
Heipiplerke, Anthus pratensis flere observasjoner. trolig min 6 par. hekker
Linerle, Motacilla alba 1 hann
Rødstrupe, Erithacus rubecula 1 ind.
Svartrødstjert, Phoenicurus ochruros 1 hunnfuglfarget. Bilde
Steinskvett, Oenanthe oenanthe flere observasjoner, min. 2 par hekker
Rødvingetrost, Turdus ilacus flere reg. av enkeltindivid
Svarttrost, Turdus merula 1 hann
Munk, Sylvia atricapilla 1 hunn
Løvsanger, Phylloscopus trochilus 1 ind.
Gransanger, Phylloscopus collybita 1 ind.
Kjøttmeis, Parus major 1 ind. sett to steder
Gråsisik, Carduelis flammea flere registeringer av 1-3 ind. 1 funnet død.
Snøspurv, Plectrophenax nivalis vanlig hekkefugl
   

I tillegg er følgende arter sett av stasjonsbesetningen i løpet av våren: trane, fjellrype, stær, dompap, bjørkefink og gulspurv.  
Dvs. at det pr. 1.juli 2006 er sett 74 arter fugl på Bjørnøya dette året.